Ảnh hưởng của thực lực kinh tế đô thị đối với qui mô đô thị

Ảnh hưởng của thực lực kinh tế đô thị đối với qui mô đô thị

Sự tăng trưởng qui mô đô thị, được tiến hành song song vđi quá trình hoạt động kinh tế đô thị ngày càng phong phú đa dạng và qui mô xây dựng công trình đô thị ngày càng mở rộng. Phát triển kinh tế đô thị và mở rộng công trình đô thị, đều đòi hỏi phải dầu tư một số lượng lớn vốn. Dưới thể chế quản lý hiện hành của Việt Nam, việc đầu tư theo chiều ngang giữa các đô thị còn tương đối ít. Sự phát triển của một đô thị nào đó, ngoài một số lượng ít ỏi vốn do Nhà nước trực tiếp đầu tư, phần còn lại chủ yếu dựa vào khả năng tích luỹ của bản thân đô thị. Do vậy, thực lực kinh tế hiện có của đô thị có tác dụng chế ước nhất định đối với việc mồ rộng qui mô đô thị.

Nói chung, trình độ phát triển kinh tế của đô thị càng cao, chi phí xây dựng và duy tu bảo dương mà chính quỳên đô thị thu được càng nhiều, khả năng mở rộng tái sản xuất của các đô thị càng lớn, thì việc xây dựng các công trình đô thị càng khẩn cấp, dồng thời cũng có khả năng để thực hiện việc mở rộng qui mồ dân số, qui mô sử dụng đất đai và qui mô hoạt động kinh tế của đô thị. Chính vì vậy, Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác (Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan) có tình hình: Đô thị có qui mô càng lđn, khả năng tích luỹ sẽ càng lớn và do đó phát triển càng dễ dàng; ngược lại, đô thị có qui mô càng nhỏ, khả năng tích luỹ càng kém và do đó phát triển càng khó khăn. Đây là một đặc điểm ít nhiều có tính qui luật, nó đòi hỏi phải được xem xét và quán triệt đầy đủ trong quá trình xây dựng đô thị, nhằm tìm ra giải pháp hđu hiệu cho việc không ngừng phát triển và mở rộng qui mô đô thị.

Nhứng nhân tố ảnh hưởng và quyết định qui mô đô thị có rất nhiều, ngoài các nhân tố chủ yếu nêu trên, còn có cơ cấu các ngành kinh tế của đô thị, tính chất và loại hình đô thị. Khi thảo luận vấn đề qui mô đô thị, nhất là khi nghiên cứu cụ thể vấn đề qui mô thích hợp của một đô thị nào đó, ta cần xuất phát từ đặc điểm của đô thị đó, tiến hành phân tích tường tận mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đối với qui mô đô thị.