Cơ cấu của chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn (P4)

d. Đầu tư phát triển đất đô thịlợi tức đầu tư

Theo nghĩa rộng, đầu phát triển đất đô thị và lợi tức đầu cũng là một bộ phận cấu thành của chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn.

Đầu tư phát triển đất đô thị là tư bản đất (vốn đất) đô thị, nó thuộc phạm trù vốn cố định, chủ yếu dùng để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, bao gồm đầu tư phát triển khu vực mới và đầu tư phát triển khu vực cũ. Sự đàu tư đó làm cho giá trị sử dụng của đất đô thị tăng lên nhiều, thực tế cũng làm cho người sử dụng đất đô thị cũng thu được lợi ích từ đầu tư đó. Nếu người sử dụng đất đô thị dùng hình thức thuê tô để nhận được quyền sử dụng đất đô thị thì trong chi phí sử dụng đất đô thị mà họ phải nộp cần bao gồm bồi hoàn bố sung về dầu tư phát triển đất làm cho nó từng bước thực hiện về mặt giá trị.

Đầu tư của Nhà nước cho phát triển đất đô thị không chỉ đòi hỏi phải được bồi hoàn về mặt giá trị mà còn đòi hỏi phải thu được một số lợi tức dầu tư nhất định. Lợi tức dầu tư đất khác với bồi noàn đâu tư phát triển đất, tự nó không có giá trị, nó chỉ là bộ phận khấu trừ của giá tri do lao động của con người sử dụng đất đô thị sáng tạo ra. Vì vậy, trong chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn do người sử dụng đất đô thị nộp cũng cần bao gồm bộ phận lợi tức đầu tư đất.

Xét về mặt lý luận, lượng bồi hoàn đầu tư phát triển đất đô thị chủ yếu được xác định theo tỷ lệ khấu hao/năm của kết cấu hạ tầng đô thị do Nhà nước xây dựng, tức lượng bồi hoàn dầu tư phát triển đơn vị đất đô thị bằng lượng dầu tư phát triển đất đô thị nhân với (x) tỷ suất khấu hao / năm.

Nói chung, lượng lợi tức dầu tư phát triển đất đô thị được xác định theo tỷ suất lợi tức thị trường khi cho thuê đất đô thị, tức lượng lợi tức đầu tư phát triển đất đô thị bằng lượng dâu tư phát triển đô thị nhân vđi (x) tỷ suất lợi nhuận thị trường năm cho thuê, ơ đây càn chú ý, do chi phí khấu hao với tính cách là bồi hoàn đầu tư phát triển đất đô thị, đã bao gồm trong chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn, nên khi xác định lượng lợi tức đầu tư phát triển đất đô thị phải trừ nó đi để tránh tình trạng trùng chéo.

Ở trên chúng ta đã tiến hành phân tích chi phí sử dụng đất đô thị và các bộ phận cấu thành chủ yếu của nó. Thực hiện sử dụng đất đô thị có bồi hoàn là một vấn dê có ý nghĩa quan trọng đối với việc sử dụng hợp lý đất đô thị. Chủ yếu biểu hiện ở các mặt:

Trước hết, nó là công cụ kinh tế quan trọng để duy trì, bảo vệ chế độ sở hữu nhà nước đối với đất đô thị, chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn là hình thức thực hiện về kinh tế quyền sở hữu của Nhà nước đối vđi đất đò thị. Sử dụng không bồi hoàn đất đô thị của Nhà nước, sẽ làm phai mờ quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất, dẫn đến thay đổi tính chất quyền sở hữu về đất của Nhà nước. Thông qua thu chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn của người sử dụng dất đô thị, có thể làm cho quyền sở hứu nhà nước đối với đất đô thị không chỉ trên các điều khoản pháp luật mà trở thành sự thực hiện về kinh tế, do vậy mà ngăn ngừa tình trạng đất đô thị trên thực tế chuyển thành sở hữu đơn vị và cá nhân, bảo đảm vững chắc tính quốc hứu của đất đô thị.

Sau nữa, nó hạn chế các tổ chức và cá nhân trong việc sử dụng đất đô thị, các tổ chức và cá nhân sử dụng đất đô thị cần gánh chịu một lượng nhất định chi phí sử dụng đất đô thị mới có thể nhận được quyền sử dụng đất đô thị tương ứng. Trong điều kiện đó, người nào chiếm đất trống càng nhiều thì sự gánh chịu kinh tế sẽ càng lớn, điều đó thúc đẩy các tổ chức kinh tế và cá nhân sử dụng đất đô thị không thể không suy tính từ lợi ích kinh tế của bản thân, có kế hoạch sử dụng đất một cách kinh tế, sử dụng đầy đủ vị trí không gian của đất, do đó mà nâng cao mạnh mẽ hiệu quả kinh tế vi mô của việc sử dụng đất đô thị, ngăn chặn tình trạng đất đô thị bị lãng phí, bỏ trống.

Cuối cùng, Nhà nước còn có thể dùng hình thức thu chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn thông qua con đường cấp phát tài chính hoặc tín dụng chuyển thành chi phí xây dựng đô thị, dùng vào việc đổi mới, cải tạo, duy trì công trình đô thị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng không gian của đất đô thị hiện có. Thông qua việc thu linh hoạt chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn, Nhà nưđc còn có thể tiến hành điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đô thị: Dùng chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn tương đối thấp để ủng hộ, trợ giúp các ngành sản xuất cần cho quô’c kế dân sinh, dùng chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn tương đối cao đê kiềm chế sự phát triển mù quáng của doanh nghiệp cần đào thải, bảo đảm phân phối tối ưu nguồn đất đô thị hứu hạn của Nhà nước.