Cung cấp đất đô thị

cung cấp đất đô thị

Cung cấp đất với tính cách là một loại tài nguyên thiên nhiên có hai hàm nghĩa: Một là cung cấp tự nhiên của đất chỉ số lượng các loại tài nguyên đất mà trái đất có thể cung cấp cho nhân loại sử dụng trong môi trường kinh tế – kỹ thuật nhất định; nó là sự cung cấp không có tính co giãn, vì không chịu ảnh hưởng của bất kỳ nhân tố nhân tạo hoặc nhân tố xã hội nào. Cung cấp tự nhiên của đất đòi hỏi đất phải đáp ứng một số điều kiện nào đó như khí hậu thích nghi với sự sinh sống của con người và sự sinh trưởng của thực vật, địa hình địa thế thuận tiện cho việc tiến hành các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người, có thể phật triển một loại tài nguyên nào đó hoặc có giao thông vận tải tương đối tốt. Cung cấp kinh tế của đất được thực hiện trên cơ sở cung cấp tự nhiên của nó, lượng cung cấp đất của một loại công dụng nào đó được biến đổi song song vđi sự biến đổi công dụng của nó. Đất cung cấp cho người sử dụng thường tồn tại nhiều công dụng khác nhau, giứa chúng có thể cạnh tranh và thay thế lẫn nhau; khi hiệu quả của một loại công dụng nào đó nâng cao, thì tất nhiên lượng cung ứng của nó cũng nâng cao một cách tương ứng. Như vậy, cung cấp kinh tế của đất có tính co giãn, nó biến đổi theo sự gia tăng nhu cầu về đất và sự nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất.

Cung cấp đất chịu ảnh hưởng của các nhân tố cơ bản là:

–     Lượng cung cấp tự nhiên của các loại đất.

–    Song song với nâng cao từng bước tri thức và kỹ năng sử dụng đất của loài người, làm cho đất trước đây không sử dụng được thành cổ thể sử dụng, hoặc biến đất trước đây sử dụng không kinh tế thành tương đối kinh tế, do đó mà tăng lượng cung cấp kinh tế của đất.

–     Sự phát triển giao thông vận tải, hạ giá thành vận tải, làm cho đất trước đây sử dụng không tiện lợi trở thành có thể sử dụng, cái đó cũng có thể tăng lượng cung cấp kinh tế của đất.

–    Nâng cao trình độ sử dụng tập trung và tiết kiệm đất, cũng góp phần tăng lượng cung cấp kinh tế của đất.

–      Sự thay đổi nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thúc đẩy sự thay đổi các loại cung cấp kinh tế của đất.

–     Sự phát triển của công nghiệp và khoa học kỹ thuật hiện đại cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự cung cấp kinh tế của một loại đất nào đó.

Cung cấp kinh tế và cung cấp tự nhiên của đất tuy có liên quan song lại có sự khác biệt. Chủ yếu là: 

Trước hết, cung cấp tự nhiên của đất là cơ sở của cung cấp kinh tế của đất, cung cấp kinh tế của đất cần biến đổi trong khuôn khổ cho phép của cung ứng tự nhiên của đất.

Thứ đến, nói một cách tương đối, cung cấp tự nhiên của đất là tĩnh tại, không có tính co giãn, còn cung cấp kinh tế của đất là động thái, có tính chất co giãn.

Cuối cùng, tính co giãn về cung cấp kinh tế của đất có sự khác biệt rất lớn đối với việc sử dụng các loại đất khác nhau. Đất sử dụng chịu sự giới hạn nghiêm khắc của điều kiện tự nhiên có tính co giãn cung cấp kinh tế tương đối nhỏ; đất sử dụng mà yêu cầu của điều kiện tự nhiên không quá nghiêm khắc có tính co giãn của cung cấp kinh tế tương đối lớn.

Do đất đô thị lấy vị trí sử dụng làm chủ, nên sức tự nhiên của đất, sự phì nhiêu của đất và khí hậu với tính cách là điều kiện tự nhiên, không có ảnh hưởng lớn đến sự sự tô’t hoặc xấu của đất đô thị, hơn nữa diện tích đất đô thị chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng số. Vì vậy, khi cung cấp tự nhiên của đất tương đối đầy đủ thì cung cấp kinh tế của đất tương đối lớn. Chúng ta nghiên cứu cung cấp đất đô thị chủ yếu nhằm phân tích sự cung cấp kinh tế của đất. Nói chung, con đường đế gia tăng cung cấp kinh tế của đất đô thị chủ yếu có hai mặt. Một mặt, mở rộng diện tích đất đô thị, thông qua phát triển đất của các khu vực đô thị mới, biến đất nông nghiệp thành đất đô thị, để mở rộng diện tích sử dụng đất đô thị, nâng cao tỷ lệ sử dụng đất đô thị. Mặt khác, sử dụng tập trung và tiết kiệm đất đô thị. Đầu tư thêm lao động và vốn trên khu vực đất đô thị đã sử dụng, làm tốt việc kinh doanh tập trung và tiết kiệm đất đô thị, không ngừng nâng cao tỷ suất sử dụng đất đô thị. Điều đó cũng có nghĩa là để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hoá và đô thị hoá, cần phát triển thêm các khu đô thị mới, đồng thời cải tạo, sử dụng tốt các khu đô thị cũ.