Đặc điểm của kết cấu hạ tầng đô thị (P1)

Đặc điểm của kết cấu hạ tầng đô thị

kết cấu hạ tầng đô thị là một hệ thống các công trình phức tạp, nó dùng phương thức đặc biệt để trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia quá trình sản xuất xã hội, đồng thời lại dùng hình thức sản phẩm vật chất đặc biệt để kết

hợp chặt chẽ mình với đốí tượng phục vụ. Do vậy, nó có những đặc điếm mang tính qui luật về phương thức hình thành và phương thức tác động.

a. Tính thống nhất của phát triển

Kết cấu hạ tầng đô thị là một phạm trù lịch sử, nó vừa là kết quả của phát triển đô thị, lại vừa là điều kiện để phát triển hơn nữa đô thị; các thời kỳ khác nhau, các đô thị với tính chất khác nhau, có yêu cầu khác nhau đối với xây dựng kết cấu hạ tầng. Vì vậy, việc phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đòi hỏi phải xem xét đầy đủ tính chất đô thị, bố cục đô thị và yêu cầu phát triển dài hạn của đô thị, kiên trì nguyên tắc phát triển thống nhậ’t.

Tính thống nhất của phát triển đòi hỏi phải coi kết cấu hạ tầng đô thị là một hệ thống độc lập có qui hoạch thống nhất, dầu tư thống nhất và xây dựng thống nhất. Kết cấu hạ tầng đô thị là một hệ thống thống nhất trên mặt đất với dưới mặt đất, nếu như việc xây dựng nó không được tiến hành theo đúng qui hoạch thống nhất, thì hệ thống đường sá trên mặt đất và hệ thống đường ống dưới mặt đất sẽ bị rối loạn, không thể ổn định trong một thời gian dài. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị cần phải ăn khớp với dân số đô thị, sản xuất đô thị, xây dựng nhà đô thị và phương thức bố cục đô thị.

Phát triển thông nhất kết cấu hạ tàng đô thị là điều kiện bảo đảm cho sự phát triển mạnh mẽ các hạng mục xây dựng đô thị, rút ngắn chu kỳ xây dựng, hạ thấp giá thành công trình và nâng cao hiệu quả kinh tế.

b. Tính đi trước của xây dựng

Theo mối quan hệ giữa kết cấu hạ tầng và xây dựng kết cấu công năng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được chia thành ba loại hình: Loại hình đi trước, loại hình tuột hậu và loại hình đồng thời. Dưới tiền đê phát triển thống nhất, muốn tìm kiếm hiệu quả kinh tế của xây dựng kết cấu hạ tầng, cần bảo đảm tính dồng thời của sự hình thành năng lực kết cấu hạ tàng với năng lực kêt cấu công năng. Nói chung, các hạng mục xây kết cấu hạ tầng đô thị có đặc điểm là nội dung đa dạng, qui mô to lớn và chu kỳ thi công dài. Thí dụ: chu kỳ thi công xây dựng một nhà máy nước với công suất triệu m3/ngày là 6 năm. Do vậy, về bố trí kế hoạch, cần phải bảo đảm lượng đi trước hợp lý của kết cấu hạ tầng đô thị, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt dân cư đô thị. Thời kỳ đi trước được xác định theo công thức:

Thời kỳ        _       Chu kỳ xảy dựng              Chu kỳ xây dựng

đi trước        ~       kết cấu hạ tàng                kết cấu công năng

Sự thực, lượng cầu của sản xuất và sinh hoạt dân cư đô thị không ngừng tăng lên. Vì vậy việc xây dựng kết cấu hạ tầng dô thị thường căn cứ vào lượng cầu của qui hoạch đô thị đối với kết cấu hạ tầng để tiến hành phát triển và xây dựng thống nhất, hình thành một lượng đi trước nhất định của năng lực kết cấu hạ tầng. Chẳng hạn: Quí hoạch một khu chê’ xuất rộng 20 km2, diện tích phát triển giai đoạn 1 là 7 km2, diện tích phát triển giai đoạn 2 là 13 km2. Sự hình thành toàn bộ kết cấu công năng tuy có chênh lệch về thời gian, song công trình chủ thể của kết cấu hạ tầng cần phải căn cứ vào mục tiêu tổng quát của qui hoạch để tập trung phát triển, do vậy mà các công trình, kết cấu về đường sá, cấp thoát nước, cấp nhiệt, cấp khí dốt đều có lượng đi trước nhất định. Lượng đi trước của kết cấu hạ tầng có thể tính theo phương pháp:

 

Đặc điểm của kết cấu hạ tầng đô thị (P1) 1

Vấn đề mấu chốt là bảo đảm lượng đi trước thích đáng của xây dựng kết cấu hạ tầng: Lượng đi trước của kết cấu hạ tầng quá ít, sẽ gây ra dầu tư quá thừa kết cấu công năng hoặc kết cấu mang tính xã hội; ngược lại, lượng đi trước của kết cấu hạ tàng quá nhiều, có thê gây ra ứ đọng đầu tư kết cấu hạ tầng.