Dự án phát triển đất đô thị và dự án phát triển đô thị

Dự án phát triển đất đô thịdự án phát triển đô thị

Sự phát triển của đô thị theo qui hoạch được thực hiện bằng các dự án cải tạo đô thị đã có nhà cửa phố phường và bằng các dự án phát triển đô thị tại các khu vực mới mở rộng chưa có công trình xây dựng gì đáng kể. Theo đó cúng có hai loại hình phát triển đất đô thị tương ứng: Phát triển đất của khu vực cũ và phát triển đất của khu vực mđi.

Phát triển đất của khu vực cũ là một con đường chủ yếu để nâng cao cung cấp kinh tế của đất đô thị. Nội dung cơ bản của nó là thông các hoạt động phá bỏ, di chuyển và cải tạo, nâng cấp để cải biến cơ cấu sử dụng đất của các khu vực cũ nhằm nâng cao trình độ sử dụng ‘ tập trung, tiết kiệm đất đô thị. Đối với nước ta hiện nay, cần chú trọng nhiều hơn việc phát triển lần thứ hai đất của khu vực cũ để tăng cung cấp kinh tế của đất đô thị. Bởi lẽ, trong điều kiện diện tích đất canh tác bình quân đầu người thấp, nếu nhấn mạnh việc mở rộng ngoại vi đất đô thị để tăng cung cấp kinh tế của đất đô thị thì sẽ làm gay gắt mâu thuẫn giữa đất sử dụng cho nông nghiệp với đất sử dụng cho phát triển đô thị. Hơn nữa, việc sử dụng đất đô thị nưđc ta hiện đang tồn tại nhiều vấn đề như cơ cấu sử dụng đất không hợp lý, hệ số sử dụng đất còn rất thấp, do vậy tiềm năng sử dụng đâ’t của khu vực cũ còn rất lớn.

Phát triển đất của khu vực mđi, mở rộng sử dụng đất đô thị, là một con đường chủ yếu khác để tăng cung cấp kinh tế của đất đô thị. Nội dung cơ bản của nó bao gồm 2 mặt: Một là tiến hành trưng dụng đất,chuyển phương hưđng sử dụng đất, từ đất nông nghiệp trở thành đất dùng để phát triển đô thị. Hai là tiến hành dầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để biến đất nông lâm nghiệp trở thành đất đô thị thực sự.

Đất trong dự án cải tạo đá có kết cấu hạ tầng kỹ thuật là thuộc loại đất đô thị. Còn trong dự án phát triển đô thị thì đất tuy có thể ở trong hoặc ven địa giđi đô thị nhưng vẫn còn thuộc các loại đất khác như đất nông lâm nghiệp, đất dân cư nông thôn, đất hoang chưa sử dụng hoặc đất quốc phòng mới chuyển giao lại, tóm lại đây chưa phải là đất đô thị, vì chưa có kết cấu hạ tầng kỹ thuật thích hợp. .

Như vậy, để triển khai dự án phát triển đô thị thì trước hết phải chuyển đất chưa phải đất đô thị trở thành đất đô thị thực sự, tức là phải trang bị kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho đất đó.Công việc chuyển loại đất như vậy được thực hiện thông qua dự án phát triển đất đô thị với nội dung chủ yếu là giải phóng và san lấp mặt bằng rồi làm đường giao thông, đường điện và hệ thống cấp thoát nước cho được thông suốt. Ngành xây dựng thương hay gọi công việc này là “ba thông một bằng”. Rất rõ ràng, dự án phát triển đất đô thị là giai đoạn đầu tiên của dự án phát triển đất đô thị, phát triển đất đô thị theo dự án là một nội dung của phát triển đô thị theo qui hoạch.