Hàng hóa hóa nhà ở đô thị

Hàng hóa hóa nhà ở đô th

a. Nội dung và ý nghĩa của hàng hoá hoá nhà ở đô thị

a1). Nội dung của hàng hoá hoá nhà ở đô thị

Hàng hoá hoá nhà đô thị là con đường cơ bản để phát triển nhà ở đô thị với qui mô, tốc độ hợp lý, là tiền đê cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà đô thị. Nó có nghĩa là tổ chức hợp lý sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng nhà ở đô thị theo cơ chế thị trường mà nội dung chủ yếu là:

Thứ nhất, coi nhà đô thị là sản xuất hàng hoá. Tức thừa nhận nhà ở đô thị có thuộc tính hàng hoá, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp xây dựng nhà đô thị là hoạt động sản xuất hàng hoá. Doanh nghiệp xây dựng nhà đô thị là đơn vị sản xuất hàng hoá tương đối độc lập, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và dưới sự chỉ đạo của kế hoạch nhà nước, được quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh, tự chịu lỗ lãi, vận dụng các đòn bẩy kinh tế và đổi mới kỹ thuật, công nghệ để không ngừng mở rộng sản xuất hàng hoá nhà ở đô thị.

Thứ hai, coi nhà ở đô thị là trao đổi hàng hóa. Nhà ở đô thị chỉ có bước vào lưu thông với tính cách là hàng hoá thì giá trị và giá trị sử dụng của nó mới được thực hiện. Tức nhà ở đô thị là một loại hàng hoá được sản xuất để bán hoặc cho thuê theo nguyên tắc trao đổi ngang giá.

Thứ ba, coi nhà ở đô thị là phân phối hàng   hoá. Tức chuyển từ mô hình nhà nước phân phối nhà hoặc cho thuê nhà với giá thấp, sang mô hình người dân dùng thu nhập lao động của mình để mua nhà hoặc thuê nhà theo cơ chế thị trường. Thông qua đó mà kết hợp trực tiếp phân phối nhà đô thị vđi lao động của cá nhân người lao động trong nền kinh tế.

Thứ tư, coi nhà ở đô thị là tiêu dùng hàng hoá. Tức tiêu dùng nhà ở đô thị chuyên từ chi bằng chi phí tiêu dùng công cộng xã hội, sang chi phí bằng tiêu dùng cá nhân của bản thân người sử dụng.

a2) Ý nghĩa của hàng hoá nhà ở đô thị

Hàng hoá hoá nhà ở đô thị có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì tính hợp lý của qui mô và tốc độ xây dựng nhà ở đô thị.

Một là, hàng hoá hoá nhà ở đô thị có lợi cho sự tuần hoàn có hiệu quả bản thân vốn xây dựng nhà đô thị, phá vỡ cục diện bị động hiện nay là kênh vốn bị ách tẩc, nguồn vốn không đủ. Do lâu ngày thi hành chế độ nhà đô thị phân phối và cho thuê với giá thấp, dẫn đến đầu tư của Nhà nước cho nhà ở đô thị có đi mà không có về, không thể hình thành sự tuần hoàn và chu chuyển có hiệu quả của vốn xây dựng nhà ở. Đây là một nguyên nhân làm cho trong một thời gian dài ở nước ta qui mô vốn xây dựng nhà ở đô thị không thích ứng được với nhu cầu tăng lên đối với nhà của dân cư đô thị.

Thực hiện hàng hoá hoá nhà đô thị, làm cho lưu thông hàng hoá nhà ở đô thị thông qua trao đổi để thực hiện giá trị của mình, không chỉ duy trì được qui mô cũ của vốn xây dựng nhà đô thị, thực hiện tái sản xuất giản đơn nhà ở đô thị, mà hơn nứa còn có thể dưới tiền đề duy trì sự tuần hoàn có hiệu quả vốn xây dựng nhà ở, từng bưđc mở rộng qui mô vốn xây dựng nhà đô thị.

Hai là, hàng hoá hoá nhà ở đô thị có thể khai thông được nhiều kênh vốn, huy động được nguồn vốn phân tán, nhàn rỗi trong xã hội, gia tăng có hiệu quả qui mô vốn xây dựng nhà chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Nhưng do trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân còn thấp, Nhà nước không thể chi đủ số vốn xây dựng nhà đô thị để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của số dân đô thị tăng lên không ngừng. Để giải quyết vấn đê nguồn vốn xây dựng nhà đô thị không đủ, cần thông qua hàng hoá hoá nhà đô thị để tìm kiếm thêm các nguồn vốn cho xây dựng nhà đô thị, như vốn xây dựng nhà của doanh nghiệp, của dân cư, của nước ngoài. Đây là biện pháp tốt để tăng nhanh nguồn vốn nhằm mở rộng qui mô xây dựng nhà ở đô thị.

Ba là, hàng hoá hóa nhà đô thị có thể gia tăng sự phát triển của các ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng khả năng sản xuất nhà để bán hoặc cho thuê, chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế quốc dân. Ngành xây dựng là ngành sản xuất vật chất chủ yếu sản xuất nhà đô thị, công nghiệp vật liệu xây dựng là ngành sản xuất vật chất chủ yếu cung cấp các điều kiện vật chất cho việc xây dựng nhà đô thị. Hàng hoá hoá nhà đô thị sẽ nâng cao sức sống và tốc độ phát triển của ngành xây dựng, tạo điều kiện cho nó hình thành năng lực sản xuất tổng hợp độc lập hoàn chỉnh. Đồng thời, kích thích sự phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, thúc đẩy sản xuất ra nhiều vật liệu và thiết bị xây dựng, tạo cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng nhà ở đô thị.

Bốn là, hàng hoá hoá nhà đô thị, làm cho nhà bằng hình thức hàng hoá đưa vào tiêu dùng cá nhân của dân cư đô thị, kết hợp nhà với thu nhập, khiến nhu cầu nhà của dân cư đô thị chịu sự hạn chế của sức mua. Cái đó không chỉ khống chế được nhu cầu quá mức của dân cư đô thị đối với nhà ở, hơn nứa còn có thể khắc phục được sự không công bằng về bao cấp nhà ở.

Tóm lại, hàng hoá hóa nhà đô thị một mặt có thể thúc đẩy sự tuần hoàn tốt đẹp của vốn xây dựng đô thị, khai thác nhiều kênh vốn, kích thích sự phát triển của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, cung cấp các nguồn nhân tài vật lực càng đẩy đủ cho việc gia tăng nhanh chóng tổng cung nhà đô thị; mặt khác lại có thể kìm chế nhu cầu quá mức của dân cư đô thị đối với nhà ở, do đó mà làm cho tổng cung và tổng cầu nhà ở đô thị từng bước ăn khớp với nhau.