Hệ thống các qui hoạch sử dụng đất đô thị

Hệ thống các qui hoạch sử dụng đất đô thị

Hệ thống các qui hoạch sử dụng đất đô thị bao gồm 3 loại lớn: Qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị, qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị và qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị.

a. Qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị

Qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị là một bộ phận cấu thành hữu cơ của qui hoạch tổng thể xây dựng đô thị. Nó là sự sắp xếp chung về tái phân phối quỹ đất đô thị và sử dụng đất đô thị đối với các ngành vã các doanh nghiệp trong phạm vi một đô thị, mà nhiệm vụ chủ yêu là bố trí hợp lý quĩ đất đô thị hứu hạn, hình thành cơ cấu và bố cục đất đô thị tối ưu, xây dựng mô thức sử dụng tối ưu đất dô thị với hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cao nhất, phù hợp với đặc điểm của các loại đất được sử dụng.

Qui hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng đất đô thị được lập theo qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị, đó là sự bố trí tổng thể mặt bằng sử dụng đất đô thị theo tinh thần hợp lý và tiết kiệm, xem xét dầy đủ điều kiện tự nhiên, kinh tế và yêu cầu kỹ thuật của việc sử dụng đất đô thị, nghiên cứu tổng hợp quan hệ mặt bằng giữa các công trình kiến trúc và giữa các hệ thống kết cấu hạ tầng, xác định chính xác các khu chức năng, bô’ trí các

công trình kiến trúc, mạng lưới giao thông vận tải, hệ thô’ng cấp thoát nước và cây xanh thành một chỉnh thể thống nhất hữu cơ, cùng hài hoà với môi trường xung quanh. Chế định và thực thi qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị cần tuân theo thủ tục phê duyệt và pháp luật nhất định, các ngành không được tự làm theo ý muốn của riêng mình. Phương án qui hoạch tổng thể xây dựng đất đô thị một khi đã phê duyệt thì không được tự ý sửa đổi, nếu thấy thực sự cần sửa đổi thì phải thông qua thủ tục xin phép nhất định. Chỉ vậy mới có thể bảo đảm tính hiệu quả và tính liên tục của phương án qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị.

b. Qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị

Qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị là qui hoạch cụ thể về sử dụng đất trong một khu vực nhất định của đô thị. Đây là một bộ phận cấu thành hữu cơ của qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị, được dùng để quản lý việc sử dụng đất tại các khu vực được cải tạo và xây dựng, nhất là các khu vực sắp phát triển. Nhiệm vụ chủ yếu của qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị, là căn cứ yêu cầu của qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị, xuất phát từ đặc điểm cụ thể của các khu vực, để xác định hợp lý qui mô sử dụng đất của từng khu vực và tỷ lệ của nó trong tổng quỹ đất đô thị, đồng thời bố trí hợp lý đất cho các mặt nhu cầu trong nội bộ khu vực.

Qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị nêu ra những yêu cầu mà việc xây dựng các công trình phải tuân thủ và vạch ra sơ dồ bố trí kết cấu hạ tầng tại khu vực đó, nó thường được thực hiện thông qua các dự án phát triển đất đô thị, bao gồm đự án đàu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trên cơ sở đó triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình.

c. Qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị

Qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị được lập ra trên cơ sở qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị. Hầu hết các đô thị nước ta, nhất ỉà các thành phố lđn, đều cần lập qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị. Bởi lẽ, đây là công cụ chủ yếu để định hướng địa điểm cho các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học …

Qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị, qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị và qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị tuy khác nhau về nhiệm vụ, nhưng có mối liên hệ nội tại không thể chia cắt. Qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị đề ra mục tiêu, phương hướng và khung cơ bản của việc sử dụng đất đô thị; qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị là sự thể hiện cụ thể của qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị trong các khu vực của đô thị; qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị là cơ sở vi mô của qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị. Nếu nói qui hoạch tổng thể sử dụng đất đô thị là bộ xương của qui hoạch sử dụng đất đô thị, thì qui hoạch chi tiết sử dụng đất đô thị là bắp thịt của qui hoạch sử dụng đất đô thị, còn qui hoạch chuyên ngành sử dụng đất đô thị là tế bào của qui hoạch sử dụng đất đô thị.