Hệ thống tài chính đô thị (P1)

Hệ thống tài chính đô thị

Trong nền kinh tế đô thị, những quan hệ tài chính đan xen lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau như là một mạng lưới tuần hoàn và hình thành một hệ thống. Hệ thống tài chính đô thị bao gồm các bộ phận cơ bản sau đây:

a. Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là tổng hợp các quan hệ kinh tế, được biểu hiện bằng các quan hệ tiền tệ, gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quĩ tiền tệ của doanh nghiệp, để phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội. Tài chính doanh nghiệp là cái gốc của nền tài chính đô thị. Bởi lẽ, doanh nghiệp là nơi có khả năng tái tạo và mở rộng nguồn tài chính. Tại đây diễn ra quá trình hình thành và chu chuyến vốn gắn liền với quá trình đầu tư, tiêu thụ và phân phối., Sự tăng trưởng hoặc suy thoái sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với việc mở rộng hay thu hẹp nguồn lực tài chính, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế của đô thị.

Vì vậy, cần áp dụng chính sách khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tăng cường tích luỹ vốn, mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo ra thu nhập quốc dân ngày càng lớn, tăng nguồn lực cho nền tài chính đô thị. Cụ thể là:

–     Khuyến khích các doanh nghiệp tự huy động vốn từ dân cư, từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài để mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xoá bỏ bao cấp về vốn đối với doanh nghiệp nhà nước, mở rộng và đa dạng hoá các kênh và hình thức huy động vốn cho doanh nghiệp, nhất là các hình thức cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.

–     Tổ chức và sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước để khắc phục tình trạng manh mún, nâng cao hiệu quả và tiềm lực của kinh tế quốc doanh. Đa dạng hoá các hình thức sở hữu, sử dụng rộng rãi hình thức tư bản nhà nước. Tiến hành đông thời cả hai phương thức cổ phần hoá: Bán cổ phần để thu hồi vốn đâu tư cho Nhà nước và phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

–     Xây dựng và phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ: các ngân hàng kinh doanh, các công ty bảo hiểm, các công ty tài chính … làm cho vốn chu chuyên thuận lợi thông suốt trong toàn xã hội, tạo điêu kiện cho việc xây dựng thị trường vốn, thị truờng chứng khoán đô thị.

b. Ngân sách đô thị

Ngân sách đô thị là một bộ phận tài chính tập trung của đô thị mà hạt nhân là quỹ ngân sách đô thị. Nó là tiền dề tài lực dể chính quyền đô thị có thể hoạt động nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đô thị. Ngân sách đô thị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng quản lý kinh tế – xã hội của chính quyền đô thị, vì nó có liên quan và tác động đến tất cả các bộ phận khác trong hệ thống tài chính đô thị. Các quan hệ thu hút nguồn lực tài chính và sử dụng, cấp phát vốn của ngân sách đô thị, chủ yếu dựa trên quyền lực và vai trò điều tiết vĩ mô của chính quyền đô thị. Ngân sách đô thị cần động viên cao độ các nguồn lực tài chính trong nước và ngoài nước để phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đô thị – giải quyết tốt mối quan hệ giữa động viên, tạo ra nguồn lực tài chính đủ mạnh để chính quyền đô thị có điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, với bảo đảm tích tụ vốn trong doanh nghiệp, dân cư để họ có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo ra tích luỹ ngày càng nhiều cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong những năm trước mắt, chi ngân sách đô thị cần bố trí theo nguyên tẩc thắt chặt chi thường xuyên; thu trong đô thị không nhứng phải bảo đảm chi thường xuyên và trả nợ mà còn dành một phần cho chi đâu tư phát triển. Chi của ngân sách đô thị cơ bản dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật về năng lượng, giao thông, cấp thoát nước, dành một phần đầu tư cho một số công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh và một phần dành cho các lĩnh vực y tế, giáo dục. văn hoá, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng