Hệ thống tài chính đô thị (P2)

b. tài chính trung gian

Tài chính trung gian bao gồm hệ thống ngân hàng hai cấp (ngân hàng phát hành, các ngân hàng kinh doanh); các công ty bảo hiểm, tài chính; các quan hệ “ngầm” không chính thức. Trong tiến trình vận động tài chính, các tổ chức tài chính trung gian đóng vai trò trung chuyển với tính cách là “cầu nối”, vừa thu hút các nguồn vốn, vừa đẩy các nguồn vốn vào các kênh trong hệ thống; đồng thời thực hiện hàng loạt các hoạt động tài chính khác và các hoạt động ngoại vi tài chính.

Trong hệ thống tài chính trung gian, ngân hàng thương mại có vai trò cực kỳ quan trọng. Nó là trái tim của nền kinh tế thị trường”, thực hiện chức năng thu hút, góp nhặt mọi nguồn vốn nhàn rỗi hoặc tạm thời nhàn rỗi, từ đó lại bơm tiền vào các kênh để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng đi vay. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại là một biện pháp quan trọng để tăng nhanh tốc độ lưu thông tiền tệ, đáp ứng quan hệ cung cầu về vốn và kiềm chế lạm phát ở tỷ lệ thấp; điều đó đòi hỏi phải tăng cường sự điều tiết và kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với sự hoạt động của ngán hàng thương mại thông qua các công cụ chủ yếu là: Tái cấp vốn để cung câp tiền tệ trung ương thông qua tái chiết khấu; dự trứ tối thiểu bắt buộc; lãi suất tín dụng; hoạt động của thị trường mở.

b. Tài chính hộ gia đình

Tài chính hộ gia đình là tài chính dân cư, hiện nay có vai trò tương đối quan trọng trong hệ thống tài chính đô thị. Chính sách kinh tế nhiều thành phần và mở cửa hướng ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua đã làm cho một bộ phân dân cư đô thị nước ta giàu lên nhanh chóng. Họ có một số vốn nhàn rỗi tương đối lớn, có thế gửi vào các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, hoặc đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp.

Muốn tập trung được nguồn vốn to lớn nhưng phân tán và đa dạng của dân cư đô thị, phải thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, đa dạng hoá các hình thức cổ phiếư, trái phiếu, tích cực chuẩn bị điều kiện cho sự hình thành và hoạt động của thị trường chứng khoán.

c. Tài chính đối ngoại

Tài chính đối ngoại chủ yếu là các hoạt động về tiếp nhận viện trợ hoặc vay vốn nước ngoài; tiếp nhận vốn liên doanh, hợp doanh, chuyển giao công nghệ giứa trong nước với nước ngoài; ký kết và thực hiện các hợp dồng bảo hiểm, chuyển phí bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm đối với pháp nhân nước ngoài, hoặc ngược lại, nhận phí bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm từ nước ngoài; chuyển tiền và tài sản của các cá nhân ở nước ngoài cho nhân thân trong nước và ngược lại.

Hoạt động tài chính đối ngoại trong những năm tđi cần hướng vào việc tăng cường thu hút vốn nước ngoài nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vừa xây dựng nền kinh tế mở cửa hướng ngoại, gắn thị trường trong nước với thị trường ngoài nước, vừa khuyến khích sản xuất trong nước phát triển, cải thiện cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế. Tài chính đối ngoại đô thị cần xử lý tốt vấn dề vay nợ và trả nợ nước ngoài: Nhà nước tập trung vay vốn của các tổ chức tiền tệ quốc tế để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình kinh tế then chốt; hình thành quĩ dự trứ ngoại tệ phù hợp với cơ cấu các loại ngoại tệ vay để có nguồn trả nợ và ngăn ngừa rủi ro do biên động tỷ giá hối đoái gây ra.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ