Hình thành năng lực giao thông vận tải đô thị (P1)

1. Hình thành năng lực giao thông vận tải đô thị

năng lực giao thông vận tải đô thị là năng lực chuyên chở tổng hợp của giao thông vận tải đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển chỗ không gian của người và vật của đô thị. Các yếu tố cấu thành giao thông vận tải đô thị như kết cấu đường sá, phương tiện giao thông, động lực và bến, ga, cảng, là một chỉnh thể hứu cơ có liên hệ mật thiết với nhau, là hình thức biểu hiện vật chất của năng lực giao thông vận tải đô thị.

a. Đặc điểm của sự hình thành năng lục giao thông vận tải đô thị

Xây dựng giao thông đô thị và hình thành năng lực giao thông vận tải đô thị có đặc điểm khác vđi các ngành sản xuất công nông nghiệp là “tính đi trước của sự xày dựng” và “tính dồng hành của sự hình thành”. “Tính đi trước của sự xây dựng” tức là xây dựng giao thông vận tải đô thị cần phải đi trước một bước so với sự phát triển kinh tế đô thị. Kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, thời gian xây dựng giao thông vận tải cần đi trước phát triển kinh tế khoảng 10 – 15 năm. “Tính dồng hành của sự hình thành” là sự hình thành năng lực giao thông vận tải cần phải phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế.

Đặc điểm trên của sự hình thành năng lực giao thông vận tải đô thị quyết định bởi các nguyên nhân:

Thứ nhất, xây dựng giao thông cần thời gian dài, chu kỳ dài, dầu tư lớn, chậm mang lại hiệu quả. Thời gian một hạng mục xây dựng giao thông từ qui hoạch, dâu tư xây dựng mới đến sơ bộ mang lại hiệu quả, dài hơn nhiều so vđi thời gian cần thiết cho một hạng mục như vậy vào các ngành công thương. Vì vậy, xây dựng giao thông cần phải đi trước một bước mới có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế.

Thứ hai, giao thông đô thị là một hệ thống, vô luận là kết cấu đường sá đô thị, hoặc là các tuyến đường giào thông đô thị, dêu phải kết nối thành mạng lưới, cấu thành hệ thống hoàn chỉnh của giao thông đô thị, mđi bảo đảm cho hoạt động kinh tế đô thị có thể tiến hành một cách bình thường, thuận lợi và thu được hiệu quả kinh tế mong muốn. Do vậy, các bộ phận cấu thành của giao thông đô thị cần phải phát triển nhịp nhàng, ăn khớp vđi nhau, trên đại thể nên đi trước một bước so với sự phát triển kinh tế đô thị.

Thứ ba, lượng cầu của giao thông đô thị thường xuyên biến đổi, từng bước tăng lên theo sự phát triển kinh tế đô thị, còn lượng cung của giao thông đô thị là sự thay dổi có tính một lần, tăng lên có tính nhảy vọt theo sự hoàn thành hạng mục xây dựng giao thông. Sự phát triển giao thông trong một thời kỳ nhất định cần phải cân đối với sự phát triển kinh tế, phát triển giao thông là để dáp ứng nhu cầu của phát triển sản xuất đối với giao thông, nhưng đi đôi vđi sự gia tăng qui mô hoạt động kinh tế, kết cấu giao thông không có sự phát triển tương ứng, phát triển giao thông dần dần lạc hậu so vđi phát triển sản xuất, dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc. Khi đó khoản dâu tư vốn xây dựng này và việc hoàn thành một hạng mục xây dựng giao thông đô thị tiến vượt lên phía trưđc một bước lớn, đi trước sự phát triển của hoạt động kinh tế đô thị.

Như vậy, để cho giao thông đô thị đáp ứng được nhu cầu của sản xuất công nông nghiệp, đời sống nhân dân và phát triển kinh tế đô thị, giao thông đô thị cần phải có qui hoạch dài hạn. Trong đó, có xem xét nhu cầu lâu dài của gjao thông đô thị, bảo đảm xây dựng giao thông đô thị đi trước một bước, làm cho sự hình thành năng lực giao thông vận tải đô thị ăn khđp với nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống dân cư đô thị, tạo điều kiện tiến hành bình thường các hoạt động kinh tế đô thị.