Khái niệm và vai trò của đất đô thị (P1)

Khái niệm và vai trò của đất đô thị

a. Khái niệm về đất đô thị

Đất là cái gốc bám chân của muôn loài trong thế gian, là cơ sở để nhân loại tiến hành sản xuất. Mỗi đô thị đều chiếm một không gian nhất định, qui mô của nó lđn hay nhỏ có liên quan trực tiếp đến diện tích đất đai mà nó chiếm rộng hay hẹp.

Đất đô thị theo nghĩa hẹp đã được định nghĩa tại điều 55 Luật Đất đai là đất nội thành, nội thị xã và nội thị trấn.

Đất đô thị theo nghĩa rộng còn bao gồm một bộ phận đất ngoại thành, ngoại thị. Nghị định 88/CP ngày 17.9.94 của Chính phủ qui định thêm đất ngoại thành, ngoại thị nếu đã có qui hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị cũng được quản lý như đất đô thị.

Cân cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, đất đô thị có 6 loại:

–        Đất sử dụng vào mục đích công cộng.

–       Đất sử dụng cho quốc phòng an ninh.

–      Đất ở.

–      Đất chuyên dùng

–      Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

–      Đất chưa sử dụng.

Theo cơ câu qui hoạch đô thi, đất đô thị gôm 2 loại:

–    Đất dân dụng: đất ở, đất phục vụ công cộng, đất cây xanh, đất giao thông và đất các công trình hạ tầng kỹ thuật.

–    Đất ngoài khu dân dụng: đất nông nghiệp, đất kho bãi, đất các trung tâm chuyên ngành, đất cơ quan ngoài đô thị, đất quốc phòng an ninh, đất chuyên dùng khác, đất chưa sử dụng.

Đất đô thị có các đặc trưng chủ yếu sau:

–    Đất đô thị có nguồn gốc tự nhiên hoặc đất nông lâm nghiệp, được trang bị kết cấu hạ tầng kỹ thuật khi chuyển mục đích sử dụng.

–     Đất đô thị vừa ‘à liệu sinh hoạt, vừa là liệu sản xuất. Là liệu sinh hoạt, đất đô thị dùng cho nhà ở, giải trí công cộng, là liệu sản xuất, đất đô thị căn cứ vào mục đích kình doanh cuối cùng để xác định không gian đất đai cần dùng.

–    Đất đô thị có vị trí cố định, không thuần nhất, mỗi vị trí có đặc thù riêng, không giống với bất kỳ một vị trí nào, cố định về số lượng cung cấp nhưng chức năng sử dung lại biến đổi.

–  Trên một mảnh đất đô thị, các chức năng sử dụng cùng cạnh tranh nhau, như sự cạnh tranh giứa khu công nghiệp và trung tâm thương nghiệp trung tâm đô thị. Sự tác động qua lại lẫn nhau giữa nhiều chức năng sử dụng trong tương lai làm phức tạp thêm quá trình xác định giá trị đất đô thị.

–  Các mảnh đất đô thị riêng lẻ thường chia ra làm nhiều quyền lợi khác nhau. Các cá nhân khác nhau có thể có những quyền lợi khác nhau cùng chung sống trên một mảnh đất đô thị, làm ảnh hưởng đến giá trị của nó.

–  Đất đô thị phải được sử dụng theo qui hoạch được duyệt và theo qui định của pháp luật.

–  Giá trị đất đô thị phụ thuộc vào khả năng sinh lời do vị trí mang lại, giá trị sử đụng đất đô thị do mức độ trang bị kết cấu hạ tầng kỹ thuật xác định mục đích hoặc chức năng sử dụng theo qui hoạch xây dựng đô thị được duyệt.