Khái niệm và vai trò của nhà ở đô thị (P1)

Khái niệm và vai trò của nhà ở đô thị

a. Khái niệm về nhà ở đô thị

Ăn, ở, mặc, đi lại, chứa bệnh, học hành, giải trí … đều là những nhu cầu cơ bản, không thể thiếu được của con người. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 của nước ta đề ra mục tiêu ” … cải thiện đời sống của nhân dân … “, một trong những yêu cầu cấp bách nhất để cải thiện đời sống của nhân dân là cải thiện chỗ ở. Chỗ ở có nghĩa rộng hơn nhà ở, nó còn bao gồm cả các tiện nghi trong nhà, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và điều kiện môi trường sống của khu vực dân cư.

Chỗ ở thích hợp và an toàn là một quyền cơ bản của con người, là nguyện vọng chính đáng của mỗi gia đình, là điều kiện dầu tiên để phát triển nguồn lực con người. Đó là sự biểu hiện cụ thể của nhứng thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Liên hiệp quốc nhận thức được tầm quan trọngcủa vấn đê chỗ ở, đã quyêt định lấy năm 1987 làm năm quốc tế chỗ ở cho người vô gia cư, cuối năm 1988 đã thông qua chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000 nhằm thúc giục tất cả các chính phủ chấp nhận và thực thi các chiến lược về chỗ ờ, huy động mọi nguồn lực trong nước để đạt tới mục tiêu của chiến lược. Bộ Xây dựng nước ta tham khảo chiến lược toàn cầu về chỗ ở, đã xây dựng chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010.

Nhà ở đô thị là một loại hàng tiêu dùng sinh hóạt cơ bản nhưng có những đặc điểm khác với các Ioaị hàng tiêu dùng sinh hoạt khác là:

–   Lượng đầu tư một lần lđn, giá cả (tiền thuê, giá bán) tương đối cao, người cung ứng nhà ở đô thị cấn chuẩn bị một khoản tiền lđn, suy xét cẩn thận hiệu quả đầu tư và rủi ro có thể phải gánh chịu; người tiêu dùng nhà ở dân cư nói chung, để có được quyền sở hứu hoặc quyền sử dụng nhà ở đô thị cần phải chi ra một số tiền rất nhiều để mua so với các loại hàng tiêu dùng khác.

–   Là bất động sản, thời gian sử dụng tương đối dài. Nhà ở đô thị không thể di động và được sử dụng trong một thời gian dài, nó không giống hàng hoá nói chung có thể đưa đến bán khắp mọi nơi, cũng không thể tuỳ tiện thay cũ đổi mới như các loại hàng tiêu dùng khác. Vì vậy làm cho người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng đều phải suy nghĩ chu đáo.

–  Đặt trên mặt đất, cùng với đất cấu thành một chỉnh thế. Công đoạn kiến trúc, số tầng kiến trúc và tiêu chuẩn chất lượng kiến trúc cần tuân theo các qui định của bố trí qui hoạch đô thị; giá thành, giá cả, lợi nhuận và tiền thuế chịu ảnh hưởng của quĩ đất và điều kiện địa lý.

–  Vừa là tài sản của sở hữu cá nhân, vừa là một hộ trong khu nhà ở đô thị, có tính xã hội tương đối Iđn. Đặc biệt là thiết bị phục vụ công cộng trong đô thị ngày càng nhiều, để duy trì sự chung sống hoà thuận láng giềng, mặc dù nhà ở là tài sản tư hữu cá nhân, cũng không thể tuỳ tiện làm theo mong muốn riêng của từng người.

–  Khi được pháp luật thừa nhận thì mới có thể mua bán công khai. Trường hợp nhà ở đô thị còn chưa được pháp luật thừa nhận, việc lưu thông của nó chỉ diễn ra trên thị trường ngầm, nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước.