Khái niệm về giao thông đô thị

Khái niệm về giao thông đô thị

Giao thông đô thị là hệ thống động mạch của đô thị, là một bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng đô thị, có vị trí, vai trò cực kỳ trọng yếu trong đời sống kinh tế – xã hội của đô thị. Nhưng căng thẳng giao thông lại là một bệnh phổ biến của các đô thị hiện đại, và chứa trị giao thông đô thị như thế nào cho tốt vẫn còn là một dè tài lớn trong sự phát triển của đô thị hiện đại. Do vậy, cần phải tách bộ phận giao thông trong chương kết cấu hạ tầng đô thị ra thành một chương riêng, để có điều kiện làm rõ mối quan hệ giữa giao thông đô thị với phát triển kinh tế đô thị, nghiên cứu sự hình thành và phân bố hợp lý năng lực giao thông vận tải đô thị, đề ra đối sách cho việc chứa trị bệnh giao thông đô thị của nước ta.

Giao thông đô thị là sự di động vị trí không gian từ điểm này đến điểm kia của người hoặc vật trong đô thị bằng một phương thức giao thông nhất định nào đó như vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thuỷ, vận tải hàng không, vận tải đường ống.

Đô thị với tính cách là khu vực không gian tập trung dân số, vốn và kinh tế, là không gian mà con người dựa vào đó để tiến hành các hoạt động kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, văn hóa và sinh hoạt hàng ngày. Những con người trong khu vực không gian này có mối liên hệ mật thiết với nhau, được duy trì bằng mạng lưới giao thông đô thị. Nhờ có giao thông dô thị, con người có thể qua lại vđi nhau, có thể móc nối đô thị này với đô thị khác, đô thị với khu vực xung quanh, làm cho đô thị có sức sống và sức hoạt động. Vì vậy, giao thông đô thị là cơ sở vật chất – kỹ thuật của đời sống kinh tế – xã hội đô thị, là động mạch của đô thị.

Đồng thời, giao thông đô thị lại là đầu mối của giao thông khu vực, là hạt nhân của mạng lưới giao thông quốc gia. Tổ chức tốt giao thông đô thị, không chỉ có thể phát huy cao độ hiệu quả tổng hợp của bản thân đô thị, mà còn có lợi cho sự hình thành và nâng cao vai trò của mạng lưới giao thông toàn quốc. Do vậy, nghiên cứu vấn đề giao thông đô thị, tức là dựa theo yêu cầu bố cục chung của mạng lưới giao thông toàn quốc và khu vực, yêu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân đối với giao thông đô thị, tìm kiếm trong khu vực không gian hứu hạn của đô thị, làm như thế nào để phân bố hợp lý nhất, kinh tế nhất năng lực giao thông vận tải, nhằm phát huy hiệu quả tổng hợp của đô thị và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đô thị.