Khái niệm về kết cấu hạ tầng đô thị (P1)

Khái niệm về kết cấu hạ tầng đô thị

a. Sự ra đời của kết cấu hạ tầng đô thị

.Tăng trưởng kình tế đô thị, không chỉ chịu sự tác lộng của hình thức tổ chức doanh nghiệp, trình dộ công nghệ sản xuất, cơ cấu ngành sản xuất và cac yếu tố sản xuất khác, mà còn chịu sự chế ưđc của tài nguyên năng lượng, tài nguyên nưđc, giao thông, bưu chính viễn thông, môi trường sinh thái và các yếu tố sản xuất gián tiếp. Do vậy, nghiên cứu nguyên lý chung của kết cấu hạ tầng đô thị và chính sách hợp lý để quản lý, trở thành điều kiện bảo đảm tăng trưởng kinh tế đô thị hầu vứng vđi hiệu quả cao, cũng là một đề tài quan trọng của kinh tế học đô thị.

Sự khởi dầu của kết cấu hạ tàng đô thị đã có ngược dòng lịch sử từ trước đây rất lâu, có đô thị là có đường sá, vệ sinh, thậm chí cả kết cấu cấp thoát ưưởc đô thị. Nhưng trong thời kỳ mới phát triển của đô thị, chủ thể hoạt động của kinh tế đô thị là hoạt động thương nghiệp và hoạt động thủ công, kết cấu hạ tầng đô thị của hệ thống sản xuất, lưu thông và tiêu dùng đô thị, tồn tại trong trạng thái nguyên thuỷ, hiệu năng thấp và tác dụng khiêm tốn. Ở đó, hoạt động sản xuất trực tiếp và hoạt động bổ trợ mang tính dịch vụ không có giới hạn rành mạch. Kết cấu hạ tầng đô thị tách khỏi sản xuất, lưu thông và tiêu dùng, là công việc diễn ra sau cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Nguyên nhân là ở chỗ:

Thứ nhất, sự phát triển sâu sắc của phân công xã hội và sản xuất hàng hoá, đề ra yêu cầu tương đối rõ ràng đối với hoạt động dịch vụ và kết cấu dịch vụ đô thị, kết cấu dịch vụ nguyên thuỷ ấy đã xa không thể thích ứng được với nhu cầu của công nghiệp đại cơ khí, đặc biệt là nhu cầu về cung cấp năng lượng, nước, giao thông vận tải.

Thứ hai, tiến bộ khoa học, kỹ thuật thúc đẩy quá trình tách rời của kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là cuộc cách mạng về nguồn năng lượng, đã xác lập cơ sở vững chắc cho ngành kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ có phát minh điện năng mà các nước Âu Mỹ sau niên đại 70 của thế kỷ 19, đã lần lượt xuất hiện đèn điện, xe điện có đường ray, điện thoại, v.v…

Thứ ba, sự xác lập của hệ thống tư bản chủ nghĩa và tham vọng đeo đuổi giá trị thặng dư của nó, một mặt tăng nhanh quá trình tích tụ các yếu tố sản xuất, mặt khác làm sâu sắc phân công xã hội giứa các ngành. Vì vây, ra đời hàng loạt nhứng kết cấu dịch vụ mới, làm cho ngành này ngày càng lớn mạnh, nhân viên tựu nghiệp ngày càng nhiều, trang bị kỹ thuật và công nghệ ngày càng tinh vi, có vị trí ngày càng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế quốc dân, thậm chí đứng về mặt kinh tế mà nói, rất khó coi đó là một ngành dịch vụ mang tính bổ trợ. Trên thực tế, đối tượng và lĩnh vực phục vụ của ngành này từ lâu đã từ ngành sản xuất cơ bản mở rộng ra toàn bộ xã hội, trở thành bộ phận cấu thành không thể thiếu được của sản xuất và sinh hoạt của dân cư đô thị.