Mối quan hệ giữa tài chính đô thị với xây dựng và phát triển kinh tế đô thị

Mối quan hệ giữa tài chính đô thị với Xây dựng và phát triển kinh tế đô thị

a. Trình độ phát triển sản xuất đô thị quyết định qui mô tài chính đô thị

Quan hệ giữa tài chính đô thị với phát triển kinh tế đô thị, chủ yếu được biểu hiện thành quan hệ giữa tài chính đô thị với sản xuất đô thị. Do tài chính nằm trong khâu phân phối của quá trình tái sản xuất, vì vậy, kinh tế quyết định tài chính về thực chất là vấn dê sản xuất quyết định phân phối.

Xét từ giác độ lực lượng sản xuất, sản xuất quyết định tài chính được biểu hiện ở trình độ phát triển kinh tế đô thị, qui mô và tốc độ phát triển sản xuất quyết định qui mô và tốc độ tăng trường tài chính. Phân phối tài chính đô thị là phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thái giá trị, vì vậy, qui mô của phân phối tài chính tất nhiên chịu sự hạn chế của tổng mức sản phẩm xã hội, tức chịu sự hạn chế của qui mô sản xuất. Xét từ góc độ tích luỹ vốn, giá trị sản phẩm thặng dư, tức lợi nhuận của doanh nghiệp, là nguồn tích luỹ vốn đô thị, cũng là nguồn tích luỹ vốn tài chính. Trong điều kiện qui mô và tốc độ phát triển sản xuất nhất định, tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp trực tiếp ảnh hưởng đến qui mô và tốc độ phân phối tài chính. Mà tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp cao hay thấp lại chủ yếu được quyết định bởi hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp cao hay thấp. Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp càng cao thì tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ càng cao và ngược lại. Do vậy có thể thấy, tỷ suất lơị nhuân cao hay thấp xét đến cùng quyết định bởi trình độ kinh tế – kỹ thuật của đô thị. Nguyên tắc sản xuất quyết định tài chính khẳng định: con đường cơ bản để gia tăng nguồn vốn tài chính đô thị là gia tăng sản xuất, thực hành tiết kiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Ở đây cần chỉ ra rằng, qui mô và tốc độ phát triển kinh tế đô thị qui định qui mô và tốc độ tăng trưởng tài chính đô thị, một mặt là nói, trong tình hình nhất định của hiệu quả kinh tế doanh nghiệp, qui mô và tốc độ phát triển kinh tế đô thị sẽ quyết định qui mô thu nhập và tốc độ phát triển tài chính đô thị; mặt khác là nói, phát triển kinh tế đô thị chế ưđc tăng trưởng kinh tế tài chính đô thị không có nghĩa là giứa chúng có cùng quan hệ tỷ lệ về lượng, sự thực do chịu ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, giá thành, chế độ thuế khoá, chế độ tài chính, nên qui mô và tốc độ tăng trưởng của phát triển kinh tế đô thị, trường hợp hai cái bằng nhau rất ít khi xảy ra.

Sản xuất quyết định tài chính còn biểu hiện ở cấu thành vật chất của sản xuất quyết định cấu thành của chi tài chính – chi vốn tiền tệ của phân phối tài chính đô thị, cuối cùng dùng để mua những hàng hoá, vật tư có công dụng nhất định. Nếu như cấu thành của chi tài chính và cấu thành vật chất của sản xuất không thích ứng với nhau, thì sẽ xuất hiện một số vật chất cung không kịp cầu, sinh ra thiếu hụt, không thể thoả mãn được nhu cầu, có một số vật chất khác lại cung vượt quá cầu, hình thành ứ đọng, gây ra lãng phí tài nguyên, cuối cùng có thể dẫn đến sự không ăn khớp về tổng mức giứa tiền và hàng, giữa cung và cầu của tổng sản phẩm xã hội.

Vai trò quyết định của sản xuất đối với tài chính, xét từ góc độ quan hệ sản xuất, biểu hiện thành tính chất và hình thức của chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định tính chất, phạm vi và hình thức của phân phối tài chính đô thị. Bởi lẽ, tài chính dưới các chế độ xã hội với tính chất khác nhau có sự khác biệt căn bản. Tài chính TBCN là công cụ của nhà nước tư sản đê tái phân phối giá trị thăng dư vì lợi ích của giai cấp tư sản; còn tài chính XHCN thể hiện tính chất quan hệ sản xuất XHCN. Sự khác biệt này làm cho tài chính XHCN và tài chính TBCN có sự khác nhau về tính chất, phạm vi phân phối và hình thức, chính sách phân phối được áp dụng.

b. Tài chính đô thị có tác dụng ngược lại mạnh mẽ đối với xây dựng và phát triển kinh tế đô thị

Trong cơ chế thị trường, phân phối tài chính được thực hiện trên thị trường, theo các qui luật của thị trường, thậm chí còn tồn tại một thị trường tài chính tương đối độc lập đế đáp ứng quan hệ cung cầu vê nguồn lực tài chính. Cùng với sự phát triển của hên kinh tế thị trường, hoạt động tài chính ngày càng trở nên phong phú đa dạng, liên quan và tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội. Tài chính đô thị tuy do sản xuất đô thị quyết định, song nó không phải là một nhân tố bị động, mà có tác dụng ngược lại mạnh mẽ đối với xây dựng và phát triển kinh tế đô thị. Chủ yếu là:

Thứ nhất, tài chính dô thị tập trung và phán phối hợp lý các nguồn lực tài chính, tạo điều kiện và động lực cho việc xây dựng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của đổ thị theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hoá, đê triển khai và phát triển các hoạt động kinh tế, phải có một số vốn nhất định làm điều kiện tiền đê. Xét theo ý nghĩa này, qui mô và tốc độ tăng trưởng của tập trung vốn quyết định qui mô và tốc độ xây dựng và phát triển kinh tế. Trường hợp tài chính đô thị biết sử dụng nhiều kênh và nhiều hình thức thích hợp đê tập trung các nguồn lực tài chính, xử lý thoả dáng mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, sẽ tạo ra động lực và sức sống cho việc xây dựng và phát triển kinh tế đô thị.

Thứ hai, tài chính đô thị thực hiện công năng điều tiết sự phát triển của nền kinh tế đô thị theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Điều này có lợi cho việc thúc đẩy sự phân phối hợp lý lao động xã hội trên địa bàn đô thị, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế đô thị, xây dựng cơ cấu kinh tế đô thị hiện đại, bố cục hợp lý không gian đô thị và duy trì sự tuần hoàn tốt lành của hệ thống đô thị.

Cuối cùng, tài chính đô thị tiến hành giám sát sự vân hành của toàn bộ hên kinh tế đô thị. Thống kê và giám sát sự hoạt động của nền kinh tế quốc dân là một nội dung quan trọng của quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô. Tài chính đô thị với tính cách là một bộ phận cấu thành của nền tài chính quốc gia, nó có công năng quan trọng về giám sát sự vận hành của sản xuất xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản và hành vi kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc giám sát tài chính, có thể tìm hiểu phương hướng vận động của vốn, hiệu quả sử dụng vốn, qui mô và động thái cung cầu vê vốn. Do vậy, có thể vận dụng công cụ kinh tế và công cụ pháp lý điều tiết sự vận hành của vốn, duy trì sự phát triển lành mạnh của vận động vốn đô thị, làm cho mức độ, qui mô và cơ cấu vận động của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đô thị, thông qua đó để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thất nghiệp ở tỷ lệ thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đô thị.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng