Nguyên tắc lựa chọn vị trí khu vực của việc sử dụng đất đô thị

Nguyên tắc lựa chọn vị trí khu vực của việc sử dụng đất đô thị

Đô thị là nơi tập trung cao độ dân số, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục của một quốc gia; dân số đô thị và sự phân bố, tổ hợp không gian của các ngành trong đô thị, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu qủa kinh tế vĩ mô của việc sử dụng đất đô thị. Do vậy khi lập qui hoạch sử dụng đất đô thị, cần lựa chọn hợp lý vị trí khu vực đất sử dụng cho dân cư và cho các ngành trong đô thị.

Lựa chọn vị trí khu vực đất đô thị cụ thể bao gồm lựa chọn vị trí khu vực công nghiệp, lựa chọn vị trí khu vực thương nghiệp, lựa chọn vị trí khu vực dân cư, lựa chọn vị trí khu vực ngoại thành. Để lựa chọn hợp lý vị trí khu vực đất đô thị, cần tiến hành phân tích nhứng nhân tố ảnh hưởng đến chúng.

Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí khu vực cống nghiệp chủ yếu là:

–     Nhân tố tự nhiên: là tài nguyên thiên nhiên và điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến vị trí của khu công nghiệp như đất đai, khoáng sản, nhiên liệu, dộng lực, nước, động thực vật.

–     Nhân tố thị trường: qui mô, cơ cấu, sức chứa của thị trường.

–     Nhân tố giao thông vận tải: đường sá, phương tiện, trình độ tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động giao thông vận tải.

–     Nhân tố lao động: số lượng, chất lượng, cơ cấu của lao động sống.

–     Nhân tố tụ hội: sự tập trung các hoạt động kinh tế trong đô thị.

–     Nhân tố xã hội: dân số, việc làm, thu nhập.

–     Nhân tố hành vi: trạng thái tâm lý, lối sống đạo đức.

Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí khu vực thương nghiệp chủ yếu có:

–    Qui mô và cơ cấu dân cư đô thị.

–   Cự ly giứa các trung tâm thương nghiệp trong khu vực

–   Qui mô quỹ mua và nhu cầu, thị hiếu của dân cư đô thị và vùng phụ cận.

Nhản tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí khu vực dân cư gồm có:

–   Tỷ lệ tựu nghiệp và mức thu nhập của gia đình dân cư đô thị.

–   Vị trí địa chỉ các ngôi nhà trong khu dân cư.

–   Tố chất của vùng phụ cận khu vực dân cư đô thị.

Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí khu vực ngoại ô là

–   Cự ly nơi sản xuất nông sản, thực phẩm đến thị trường trung tâm đô thị.

–   Sự khác biệt về diên tích đất cần thiết cho việc sản xuất nông sản, của các đơn vị sản xuất.

–   Giá thành vận chuyển nông sản, thực phẩm từ ngoại ô và nội thành, nội thị.

Tóm lại, nguyên tắc lựa chọn vị trí khu vực của việc sử dụng đất đô thị đòi hỏi phải xem xét tổng hợp các mặt nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các loại đất sử dụng, tiến hành lựa chọn tốt nhất đối với dân cư đô thị và sự phân bố, kết hợp không gian giữa các ngành, làm cho cơ cấu sử dụng đất đô thị đạt tới tối ưu.