Nguyên tắc qui mô thích hợp của việc sử dụng đất đô thị

Nguyên tắc qui mô thích hợp của việc sử dụng đất đô thị

Qui mô sử dụng đất đô thị chỉ qui mô đất sử dụng cho một đô thị nói chung và qui mô khu vực đất sử dụng của các yếu tố cấu thành cơ bản của đô thị (công nghiệp, thương nghiệp, dân cư). Qui mô đất sử dụng của một đô thị được quyết định bởi tính chất đô thị. 

Nói chung, qui mô sử dụng đất của đô thị quá nhỏ, sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển        kinh tế  và dân số đô thị; Ngược lại, qui mô sử dụng đất của đô thị quá lớn, vượt quá nhu cầu phát triển kinh tế và dân số đô thị, không chỉ gây ra lãng phí đất đô thị mà còn làm phân tán nguồn đầu tư cho kết cấu hạ  tầng đô thị. Vì vậy, trong một thời kỳ nhất định, giữa qui mô  đất sử dụng của đô thị với phát triển kinh tế và dân số đô thị tồn tại mối quan hệ tỷ lệ nhất định. Chỉ có duy trì mối quan hệ tỷ lệ đó, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất đô thị mới đạt tới cực đại.

Qui mô đất sử dụng của một đô thị nói chung và qui mô khu vực đất sử dụng của các yếu tố cấu thành cơ bản của đô thị cũng tồn tại mối quan hệ mật thiết. Chúng đòi hỏi phải duy trì mối quan hệ thích hợp. Ví như công nghiệp là một yếu tố cấu thành rất cơ bản của đô thị. Qui mô của khu công nghiệp túỳ thuộc vào tính chất của đô thị, nội dung và tính chất của công nghiệp; sự phân bố, cấu thành và điều kiện tự nhiên, điều kiện xây dựng của các khu công nghiệp trong đô thị tuy có khác nhau, song đều phải có giới hạn qui mô nhất định.

Qui mô khu công nghiệp qúa nhỏ, không thể nâng cao trình độ hiệp tác của các kết cấu hạ tầng, không có lợi cho việc sử dụng tập trung, tiết kiệm đất đô thị; qui mô khu đô thị qúa lớn, làm cho qui mô đô thị không ngừng mở rộng, gây ra tình trạng tập trung giao thông vận tải và ô nhiễm môi trường, làm cho kết cấu dịch vụ công cộng của đô thị bị quá tải, cũng không có lợi cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế vĩ mô của đô thị. Khu thương nghiệp và khu dân cư cũng có vấn đề tương tự.

Vì vậy, trong qui hoạch sử dụng đất đô thị, cần duy trì mốì quan hệ tỷ lệ thích hợp giữa qui mô đất sử dụng của các yếu tố cấu thành đô thị đó, nhằm nâng cao công năng và hiệu quả tổng hợp của việc sử dụng đất đô thị.

Nguyên tắc hiệu quả tổng hợp của sử dụng đất đô thị

Kinh tế đô thị là một hệ thống kinh tế lớn, nhiều tầng lớp, được cấu thành bởi các phân hệ công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, tiêu dùng dân cư, sinh thái đô thị. Sự vận hành của hệ thống kinh tế đô thị cần phục tùng mục đích sản xuất của Nhà nước, điều đó quyết định trong việc sử dụng đất đô thị cần kiên trì nguyên tắc hiệu quả tổng hợp, tức trong việc sử dụng đất đô thị không chỉ cần nghiên cứu hiệu qủa kinh tế, mà cũng cần xem xét cả hiệu quả xa hội và hiệu quả sinh thái.

Vì vậy, khi xác định qui hoạch sử dụng đất đô thị, vừa cần tuân thủ nguyên tắc phân công khu vực, nguyên tắc vị trí khu vực và nguyên tấc qui mô thích hợp của việc sử dụng đất đô thị để nâng cao hiệu quả kinh tế vĩ mô của việc sử dụng đất đô thị vừa cần kiên trì nguyên tắc hiệu quả xã hội, làm cho việc sử dụng đất đô thị phục tùng mục đích sản xuất của Nhà nước. Đồng thời, kiên trì quán triệt nguyên tắc hiệu quả sinh thái, để bảo đảm cho sự tuần hoàn tốt lành của hệ sinh thái đố thị, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, thúc đẩy sự phồn vinh của kinh tế, văn hoá, xá hội, đô thị. Nói chung, phương án qui hoạch sử dụng đất đô thị nhằm nâng cao hiệu qủa kinh tế và hiệu qủa sinh thái, có thể bảo đảm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của đô thị, là phương án tối ưu hoá của hiệu quả xã hội tốt nhất.