Nguyên tắc xây dựng và phát triển thị trường vốn đô thị

Nguyên tắc Xây dựng và phát triển thị trường vốn đô thị

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá VII về các văn kiện trình Đại hội VIII của Đảng vạch ra: “Chính sách tài chính phải nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát triển; huy động vấ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng tích luỹ đế tạo vốn cho đầu tư phát triển; đáp ứng những nhu cầu chi thường xuyên thật sự cần thiết; cấp bách; bảo đảm quàn lý thống nhất nền tài chính quốc gia; giảm bội chi ngân sách, góp phần khống chế và kiểm soát lạm phát. Xử lý đúng đắn các mối quan hệ: Tích luỹ và tiêu dùng; tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp và tài chính dân cư; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; chi thường xuyên và chi dầu tư phát triển, chi bảo đảm quốc phòng – an ninh; huy động vốn trong nước và vốn bên ngoài; vay và trả nợ … ” 

Nhằm mục tiêu xây dựng nền tài chính đô thị vững mạnh, phát huy vai trò của tài chính đô thị trong việc kiểm tra, giám sát và ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, làm cho thị trường vốn đô thị thích ứng kịp thời với nhu cầu phát triển kinh tế đô thị và điều tiết khối lượng tiền tệ trong lưu thôr\g của ngành ngân hàng, việc xây dựng và phát triển thị trường vốn đô thị cần tuân theo các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, bảo đảm khai thác tối đa các nguồn vốn trong nước kết hợp với tích cực huy động các nguồn vốn bên ngoài, coi nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn ngoài nước là quan trọng. Trên cơ sở phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, từng bưđc tăng tỷ lệ nguồn vốn trong nước để mở rộng khả năng tiếp thu có hiệu quả các nguồn vốn bên ngoài, xây dựng nền tài chính đô thị lành mạnh, ổn định, vững chắc, đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu về vốn của công cuộc xây dựng và phát triển đô thị.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ thị trường vốn với các thị trường hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, kỹ thuật công nghệ, sức lao động, bất động sản, thúc đẩy quá trình hình thành đồng bộ hệ thống thị trường đô thị. Thị trường vốn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế đô thị, bởi vì vốn là phương tiện để thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, sự hoạt động bình thường của thị trường vốn là điều kiện tiền dê để duy trì sự hoạt động bình thường của các loại thị trường khác nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội của đô thị.

Thứ ba, góp phần giải quyết thoả đáng các mối quan hệ kinh tế và các cân đối lớn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biết là việc khuyến khích tiết kiêm trong sản xuất và đời sống để tăng tỷ lệ tích luỹ cho đâu tư phát triển nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Đô thị khi sắp xếp tỷ lệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, qui mô vốn xây dựng cơ bản, cơ cấu ngành nghề và phương hướng điêu chỉnh vốn, cần khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả cao phát triển, hạn chế các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và loại bỏ các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, không còn cách nào để vực dậy.

Thứ tư, đa dạng hoá hình thức phát triển thị trường vốn đô thị với sự thạm gia của các thành phần kinh tế. Thị trường vốn đô thị nước ta ngày nay tuy không phải là thị trường hoàn toàn tự do như ở các nước phương Tây, ‘nhưng cũng không phải là thị trường nhà nước độc quyền như thời bao cấp trước đây. Nó cần cản cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, tăng cường mối liên hệ ngang giữa các thị trường vốn đô thị theo tinh thần phát triển nền kinh tế hướng ngoại, hoà nhập thị trường vốn đô thị nưởc ta vào thị trường vốn của cả nước, khu vực và thế giới. Tất cả mọi ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân đêu có thể tự do tham gia việc tính toán và thu hút vốn, làm cho vốn được giao lưu tự do giữa các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân.

Thứ năm, tập trung đại bộ phận nguồn vốn đô thị và ngân sách đô thị, thông qua nhiều hình thức huy động khác nhau. Trong đó quan trọng là thu thuế phải trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách đô thị. Trong việc quản lý vốn đô thị cần lấy phương pháp kinh tế làm chủ yếu kết hợp vận dụng phương pháp hành chính trong chừng mực nhất định; điều đó có nghĩa là lấy quản lý giá thành vốn làm chủ yếu, tức là trong hệ thống lãi suất thống nhất của Nhà nước, căn cứ vào giá thành vốn của khu vực mình, ngành mình, nghề mình và tình hình thay đổi quan hệ cung cầu trên thị trường vốn, làm cho giá cả thị trường vốn dao động trong một biên độ nhất định, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế đô thị và phát huy vai trò điều tiết vĩ mô của ngân hàng trung ương.

Cuối cùng, thực hiện quản lý thị trường vốn đô thị bằng pháp luật. Nhà nước của ta là nhà nước pháp quyền, thực hiện’ chức năng quản lý của mình thông qua việc ban hành và kiểm tra việc chấp hành các đạo luật và các chế độ, thể lệ. Để tăng cường pháp chế XHCN trong việc quản lý thị trường vốn đô thị, điêu quan trọng trước hết là càn phải kịp thời ban hành và tăng cường kỷ luật chấp hành các đạo luật về thuế khoá, dầu tư, ngân sách, ngân hàng…


ĐCSVN: Văn kiện Đại hội VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.101 – 102