Nhân tố chế ước cơ cấu các ngành kinh tế đô thị (P1)

Nhân tố chế ước cơ cấu các ngành kinh tế đô thị

Nhân tố chế ước cơ cấu các ngành kinh tế đô thị bao gồm nhiều mặt, vừa có nhân tố khách quan, vừa có nhân tố chủ quan, tứe nhân tô’ quản lý, các nhân tố này không ở trạng thái tĩnh mà ở trạng thái động. Nói chung, nhân tố chế ước cơ cấu các ngành kinh tế đô thị chủ yếu có:

a. Tình hình phân bố các yếu tố sản xuất cùa đô thị và khu vực đô thị

Các yếu tố này bao gồm sự phân bố tài nguyên thiên nhiên, tình trạng kho tàng, số lượng và cơ cấu tố chất sức lao động, điều kiện vốn, trình độ công nghệ sản xuất và trình độ quản lý kinh doanh. Các yếu tố sản xuất của các đô thị và các khu vực đô thị khác nhau đều rất khác nhau. Ví như đô thị ở ven biển, tuy điêu kiện tài nguyên thiên nhiên tương đối kém, nhưng vốn, sức lao động, trình độ công nghệ và quản lý tương đối cao; đô thị trong lục địa có điều kiện tài nguyên thiên nhiên và nguồn sức lao động phọng phú, nhưng điều kiện thị trường và tố chất sức lao động lại tương đối kém; đô thị trong khu vực có nhiều danh lam thắng cảnh và các bãi tắm đẹp, có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch.

Về khách quan, sự phân bố khác nhau các yếu tố sản xuất quyết định các đặc điểm khác nhau của cơ cấu các ngành kinh tế đô thị. Có đô thị thích hợp với việc phát triển các ngành đầu tư nhiều công nghệ, tiêu hao ít nước, năng lượng, nguyên liệu; có đô thị thích hợp với việc phát triển các ngành năng lượng, luyện kim, vật liệu xây dựng; có đô thị thích hợp với việc phát triển các ngành đòi hỏi phải đầu tư nhiều sức lao động nhằm tận dụng nguồn lao động tại chỗ. Do vậy, khi xác định cơ cấu các ngành kinh tế đô thị, trước hết cần căn cư vào nguyên tắc lợi thế so sánh, phát huy đầy đủ ưu thế của các yếu tố sản xuất của các khu vực, ra sức sản xuất những sản phẩm với đàu vào ít, đàu ra nhiều.

Cần phải dùng quan điểm động để khảo sát tình hình phân bố các yếu tố sản xuất. Bởi lẽ các yếu tố này, ngoài tài nguyên thiên nhiên là không tái sinh, còn lại đều là khả biến: sức lao động có thể nâng cao tố chất bằng con đường đào tạo, bồi dưđng; vốn có thể ngày càng hùng hậu thông qua việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh; trình độ công nghệ và quản lý kinh doanh cũng có thể thông qua việc tham gia cạnh tranh trên thương trường mà được nâng cao từng bưđc. Ngoài ra, sự biến đổi của quan hệ cung cầu trên thị trường cũng làm cho một số yếu tố sản xuất luôn luôn biến đổi, ví như sức lao động do việc nâng cao tiền lương và mức sống mà mất đi ưu thế giá cả rẻ mạt.