Nhân tố chế ước cơ cấu các ngành kinh tế đô thị (P3)

c. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và chính sách đối vói các ngành kinh tế của đô thị

Trong điều kiện phân bố các yếu tố và nhu cầu thị trường nhất định, việc xác định cơ cấu các ngành kinh tế của một đô thị trực tiếp quyết định bởi đô thị đó có chiến lược phát triển kinh tế – xã hội có cơ sở khoa học hay không. Các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đô thị được đề ra căn cư vào tình hình phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố sản xuất và tình hình nhu cầu thị trường, vào tính chất, công năng và vai trò của đô thị trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội chung của cả nước. Các mục tiêu
chiến lược này trực tiếp quyết định phương hướng phát triển và cơ cấu cụ thể của các ngành kinh tế đô thị. Chẳng hạn các thành phố ven biển nước ta như Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu … Cơ cấu các ngành kinh tế của chúng không chỉ là cơ cấu loại hình hướng ngoại, mà còn là cơ cấu loại hình thâm canh chất xám, với tính phục vụ và tính hiệu quả cao. Các thành phố này có thể căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của mình để xác định các ngành kinh tế chủ đạo và các ngành kinh tế có liên quan tương ứng, hình thành một cơ cấu các ngành kinh tế riêng có, làm cho các ngành kinh tế từng bước phát triển từ loại hình thâm canh sức lao động và loại hình thâm canh vốn, sang loại hình thâm canh chất xám.

Trong hiện thực, cơ cấu các ngành kinh tế đô thị được hình thành thông qua cơ cấu đàu tư, nhưng mà cái quyết định phương hướng đầu tư lại là chiến lược phát triển kinh tế – xá hội và chính sách đối với các ngành kinh tế của đô thị có khoa học hay không, là mấu chốt làm cho cơ cấu các ngành kinh tế của đô thị có hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, cơ cấu các ngành kinh tế đô thị được hình thành trong một thời gian dài theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; chiến lược phát triển và kế hoạch đầu tư của đô thị là một nhân tố vĩ mô chế ước sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của đô thị.

Thông qua việc tiến hành phân tích mối quan hệ giữa ba yếu tố nói trên ta thấy, chúng đều là nhân tố chủ yếu chế ước sự hình thành và chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của đô thị. Trong đó, tình hình phân bố các yếu tố sản xuất là điều kiện vật chất hình thành cơ cấu các ngành kinh tế đô thị; nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước là nhân tố hướng dẫn sự hình thành cơ cấu các ngành kinh tế đô thị; còn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và chính sách đối với các ngành kinh tế là công’cụ để hình thành cơ cấu các ngành kinh tế đô thị. Trong quá trình vận hành của riền kinh tế thị trường, các nhân tố nói trên ảnh hưởng một cách có thứ tự đến sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của đô thị.