Nhiệm vụ của tài chính đô thị

Nhiệm vụ của tài chính đô thị

tài chính đô thị là nhứng quan hệ kinh tế trong phân phối thu nhập quốc dân trên địa bàn đô thị, trên cơ sở đó các quĩ tiền tệ được hình thành và sử dụng cho tái sản xuất xá hội, tăng trưởng kinh tế và thực hiện chức năng của chính quyền đô thị. Tài chính đô thị thuộc về tài chính địa phương, là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền tài chính quốc gia, là sự bảo đảm tài lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đô thị. Nhiệm vụ cơ bản của tài chính đô thị là:

a. Tập trung các nguồn lực tài chính cho xây dựng đất nước

Yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế của nước ta với tốc độ cao đòi hỏi phải có một số vốn dầu tư rất lớn, được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Đô thị là trung tâm kinh tế, cũng là trung tâm tập trung nguồn vốn cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là cơ sở tài lực để phát triển nần kinh tế quốc dân.

Năm 1996, khu vực đô thị nước ta với số dân chiếm

20% dân số cả nước, đá sáng tạo ra 40% thu nhập quốc dân của cả nước. Dự kiến đến năm 2000, đô thị nước ta với số dân chiếm 25% dân số cả nước, sẽ tạo ra trên 50% thu nhập quốc dân của cả nước. Năng suất lao động và tiền thuế mà dân cư đô thị đóng góp đều cao hơn mức bình quân của cả nước. Như vây, tài chính đô thị gánh vác nhiệm vụ quan trọng trong việc tập trung các nguồn tài chính, là cơ sở tài lực chủ yếu để phát triển nền kinh tế quốc dân với tốc độ và hiệu quả cao.

b. Cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho sự phát triển khoa học, công nghệ và văn hoá

Đô thị không chỉ là trung tâm kinh  tế, mà còn là trung tâm khoa học, công nghệ và văn hoá. Song song với sự phát triển nền kinh tế mở cửa hưđng ngoại và đổi mới cơ chế quản lý, khoa học, công nghệ đô thị sẽ được đẩy mạnh, giao lưu khoa học, công nghệ và văn hóa giứa nước ta với các nước sẽ ngày càng mở rộng.

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại trên thế giới ngày nay, đòi hỏi các đô thị nước ta với tính cách là trung tâm khoa học, công nghệ của đất nước, cần áp dụng những biện pháp hữu hiệu, tận dụng thời cơ thuận lợi để đuổi kịp trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ trên thế giđi. Tất cả những cái đó đều cần dầu tư một số vốn rất lớn, yêu cầu phải có sự trự giúp của tài chính đô thị.

c. Bảo đảm nguồn lục tài chính đủ lớn để điều tiết hợp lý cơ cấu kinh tế đô thị

Nguồn thu chủ yếu của tài chính đô thị là các khoản thuế và lệ phí. Thu thuế là đòn bầy kinh tế chủ yếu của tài chính đô thị, vận dung đòn bẩy này một mặt ngành

tài chính đô thị có thể căn cứ vào chiến lược và qui hoạch phát triển đô thị, chính sách kinh tế – kỹ thuật của các ngành sản xuất, thông qua phương thức miễn giảm hoặc tăng thuế để thúc đẩy hoặc kiềm chế sự phát triền của một ngành sản xuất nào đó.

Như vậy, tài chính đô thị có tác dụng thúc đẩy có hiệu quả sự vận dụng hợp lý của các yếu tố sản xuất và các loại tài nguyên, trở thành cỗ máy điều tiết sự hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của đô thị.

d. Tạo tiền đề quan trọng về vốn cho việc thực hiện qui hoạch xây dựng và phát triển đô thị

Qui hoạch xây dựng và phát triển đô thị trong hiện thực chỉ là bức tranh mô tả sự xây dựng và phát triển đô thị trong một thời gian nhất định. Nó là dự kiến và thiết kế đối với phương hướng phát triển, qui hoạch và bố cục không gian của đô thị, cũng là căn cứ và phương tiện đê xây dựng và quản lý đô thị của chính quyền đô thị.

Qui hoạch xây dựng và phát triển đô thị một khi đã được phê duyệt ban hành sẽ có hiệu lực pháp lý nhất định, đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp hứu hiệu để thực hiện. Việc thực hiện qui hoạch xây dựng và phát triển đô thị, một mặt cần phù hợp với các nguồn nhân tài vật lực của đô thị, mặt khác bản thân qui hoạch đó phải khoa học, hợp lý và khả thi, quá trình thực hiện nó cần có sự điều tiết, kiểm soát và giám sát của chính quyền đô thị. Vì vậy, sự bố cục hợp lý của các yếu tố không gian đô thị không thể tách rời vài trò của tài chính đô thị.

e. Chi viện sự phát triển của ngoại thương đô thị

Mở cửa là đặc trưng quan trọng của kinh tế đô thị, mà một mặt quan trọng của mở cửa hướng ngoại của kinh tế đô thị là sự phát triển của ngoại thương đô thị. Tại Việt Nam, song song với sự phát triển mở cửa hướng ngoại và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoạt động ngoại thương đã được phát triển nhanh chóng khu vực đô thị, nhất là các đô thị ven biển.

Đô thị là trung tâm phát triển kinh tế và khoa học, công nghệ của đất nước, là cứ địa để thu hút và sử dụng công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và thiết bị, vốn của nước ngoài. Trong việc chi viện sự phát triển của ngoại thương đô thị, tài chính đô thị căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước và dô thị, tình trạng tài lực và mức độ yêu cầu của các khoản chi, tiến hành khuyến khích hoặc hạn chế có hiệu quả, phát huy công năng điều tiết, kiểm soát của tài chính đô thị đối với sự phát triển ngoại thương đô thị.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng