Nhu cầu đối với đất đô thị

nhu cầu đối với đất đô thị

Phát triển đất đô thị, theo nghĩa hẹp là biến đất sử dụng cho nông nghiệp thành đất sử dụng cho công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, văn hoá, giáo dục, khoa học và dân cư; theo nghĩa rộng là việc sử dụng tổng hợp đất đô thị bao gồm phát triển đất của khu vực mđi và điều chỉnh, cải tạo đất của khu vực cũ, tức phát triển đất lần thứ nhất và phát triển đất lần thứ hai. Căn cứ yêu cầu tổng thể của việc sử dụng đất đô thị để tiến hành phát triển đất đô thị, là nội dung quan trọng của điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đô thị nhằm sử dụng hợp lý đất đô thị,nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả sinh thái của việc sử dụng đất đô thị.

Nhu cầu đối vđi đất đô thị, chỉ nhu cầu của loài người đối với việc sử dụng đất đô thị để tiến hành các hoạt động sản xuất và tiêu dùng nhằm duy trì sự sinh tồn và phát triển của mình. Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đất đô thị có:

Một là, nhân tố dân số đô thị. Song song với sự tăng trưởng dân số đô thị, trong điều kiện qui mô diện tích đất đô thị không thay đổi, tất nhiên sẽ làm cho diện tích đất đô thị bình quân dầu người ngày càng giảm thiểu. Vì vậy, đi đôi vđi sự tăng trưởng dân số đô thị, vấn đê đất đô thị cũng trở nên ngày càng căng thẳng.

Hai là, nhân tố phát triển kinh tế đô thị. Đại đa số đô thị được hình thành và phát triển song song với sự phát triển kinh tế dẫn đến sự tập trung dân số. Vì vậy, đi đôi với sự phát triển kinh tế là sự mở rộng qui mô đô thị, và nhu cầu đối với đất đô thị cũng ngày càng tăng lên

Tất nhiên, nhu cầu đất đô thị đây là nhu cầu hữu hạn. Bởi lẽ:

– Một mặt nó chịu sự hạn chế của hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh và sử dụng đất của người kinh doanh và sử dụng đất đô thị. Do đó mà hạn chế mức lợi nhuận của doanh nghiệp đô thị và mức sinh hoạt của dân cư đô thị.

– Mặt khác nó chịu sự hạn chế của trình độ sử dụng đất. Trình độ sử dụng đất đô thị của nước ta nói chung chưa cao. Chiếm mà không dùng, chiếm nhiều dùng ít, làm cho sự mở rộng nhu cầu đất đô thị do việc sử dụng lãng phí đất đô thị gây ra chỉ là nhu cầu mù quáng, đối vđi nhu cầu này cần có biện pháp hứu hiệu để hạn chế.