Phương hướng phát triển đất đô thị

Phương hướng phát triển đất đô thị

Sau 10 năm đổi mới, nước ta đã thu được nhứng thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều mặt, ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hưđng xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Các đô thị nước ta đang đứng trước vận hội mđi, có tương đối đầy đủ những điều kiện cần thiết về thiên thời, địa lợi, nhân hoà, để trong một thời gian không dài, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trở thành không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học của khu vực mà còn của cả nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đất đô thị cho sự phát triển kinh tế – xã hội của các đô thị cho đến năm 2000 và xa hơn nữa, việc phát triển đất đô thị cần được thực hiện theo phương hướng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Ngày nay, tấc đất đô thị đã trở thành “tấc vàng”, điều này lại càng đúng đối với đô thị – nơi đất chật, người đông và tập trung cao độ các hoạt động kinh tế – xã hội. Do vậy, đất đô thị cũng giống như nhà ở đô thị, cần được đối xử như là một hàng hoá đặc biệt, để từ đó xác lập nhứng nguyên tắc quản lý kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách, và lực lượng vật chất của khu vực kinh tế nhà nước.

Quỹ đất để phát triển đô thị nước ta có thể tạo ra theo các hướng cơ bản như sau:

–   Tái sử dụng quỹ đất đô thị hiện có, nâng cao hệ số sử dụng đất lên khoảng 2 lần, thông qua việc cải tạo, nâng cấp, nâng cao các ngôi nhà  tại các khu phố cổ, phố cũ, chung cư.

–   Sử dụng quỹ đất chưa sử dụng trong đô thị, thông qua việc san lấp một số ao hồ trong nội thành và các vùng đất trũng.

–   Chuyển mục đích sử dụng số diện tích đất đai dùng làm kho bãi thời bao cấp mà ngày nay trong nền kinh tế thị trường không cần thiết nứa.

–   Di chuyển ra khỏi nội thành các nhà máy và các cơ sở sản xuất làm cho môi trường của đô thị bị ô nhiễm nghiêm trọng mà không tìm ra được giải pháp xử lý hứu hiệu.

Để khắc phục tình trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất đô thị trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cần có qui hoạch cụ thể để duy trì, bảo vệ đất trồng cây lương thực và đất trồng cây công nghiệp có giá trị cao; đặc biệt là đất trồng lúa nước hiện có. Chỉ phát triển công nghiệp vào vùng không trồng lúa nước. Khi buộc phải chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục tiêu khác thì cần có ngay kế hoạch khai thác đất đai để bù đắp vào số đất nông nghiệp bị giảm sút.

Muốn vậy, cần áp dụng các biện pháp:

–  Lập qui hoạch định hướng phát triển đô thị đến năm 2010 hoặc đến năm 2020, và thông báo qui hoạch đó đến tận người dân để tránh việc tuỳ tiện sử dụng đất bất hợp pháp.

–  Hạn chế đi đến nghiêm cấm việc chuyển đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long thành các khu công nghiệp, khu chế xuất – Phải đưa các khu này lên vùng trung du còn rất nhiều đất đồi chưa sử dụng có thể phát triển được, trên cơ sở đầu tư thích đáng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Phải xử lý nghiêm minh các trường hợp làm sai qui định của Nhà nưđc.

–  Phát triển giao thông ở các vùng trung du, miền núi và áp dụng chính sách thích hợp để khuyến khích dãn dân, mở rộng đô thị ra các vùng có nhiều đất phát triển.

Để quản lý đất đô thị, trước hết cần làm thật tốt công tác qui hoạch đô thị và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, sau đó chấn chỉnh lại các tổ chức quản lý nhà nước có liên quan, hình thành đội ngũ cán bộ địa chính đô thị, tăng cường giáo dục pháp luật về đô thị cho nhân dân, trong đó có nhứng qui định về sử dụng và quản lý đất đô thị.