Quan điểm đánh giá tăng trưởng kinh tế đô thị

Quan điểm đánh giá tăng trưởng kinh tế đô thị

Cho đến nay, trong việc lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế cho các nước, còn có nhiều quan điểm khác nhau đối với sự tâng trưởng của nền kinh tế quốc dân, trong đó có sự tăng trưởng kinh tế đô thị. Dựa theo đường lối chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước ta, dồng thời tham khảo kinh nghiêm của thế giđi có thể nêu ra một số quan điểm chủ yếu về đánh giá tăng trưởng kinh tế đô thị như sau:

Tăng truởng kinh tế gắn liên với công bằng và bình đẳng trong xã hội

Đây là quan điểm của Đảng và Nhà nưđc ta về sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội. Sự thống nhất này được biểu hiện ở chỗ chúng đẽu nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người và mang lại lợi ích cho con người. Trong thực tiễn phải kết hợp hài hoà tăng trưởng kinh tế đô thị với công bằng và bình đẳng trong xã hội, bảo đảm tăng trưởng kinh tế phải gắn liền vđi tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Giữa kinh tế và xá hội có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại với nhau và làm điều kiện cho nhau: tăng trưởng kinh tế tạo ra tiền dề vật chất để thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội, ngược lại, công bằng và bình đẳng xá hội lại tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo quan điểm này, để duv trì sự phát triển cân đối nhịp nhàng riền kinh tế – xã hội của khu vực đô thị, cần giải quyết tốt mối quan hệ giứa đầu tư tập trung cho các đô thị trọng điểm với đầu tư đồng dêu cho các đô thị phi trọng điểm. Đầu tư dàn đều là phi kinh tế, kém hiệu quả, song dầu tư tập trung quá mức lại làm nghiêm trọng “bệnh đô thị”, tạo ra sự bất bình đẳng vượt quá giới hạn cho phép giữa các đô thị trên các vùng lãnh thổ, kết quả sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị.

Tăng trưởng kinh tế gắn liền vói chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Như đã biết, tăng trưởng kinh tế là sự tăng thêm sản

lượng hàng năm do nền kinh tế tạo ra, còn cơ cấu kinh tế là sự cấu trúc của nền kinh tế theo những tiêu chí khác nhau về ngành, vùng, sở hữu, công nghệ … Trong giai đoạn chuẩn bị cất cánh và những năm đầu của giai đoạn cất cánh, tăng trưởng kinh tế đô thị thường được thực hiện chủ yếu bằng con đường đầu tư thêm các yếu tố sản xuất; khi nền kinh tế đô thị đã phát triển tđi một trình độ nhất định, chuyển từ giai đoạn cất cánh sang giai đoạn trưởng thành, các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, lao động, vốn liếng đều trở nên hạn chế thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế là con đường tất yếu phải trải qua để có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế đô thị vđi tốc độ và hiệu quả cao.

Muốn vậy, cần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng: giảm tỷ trọng nông nghiệp và tương ứng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP; giảm tỷ trọng loại hình sản xuất thâm canh sức lao động và tương ứng tăng tỷ trọng loại hình thâm each vốn và công nghệ; chuyển mạnh nền kinh tế đô thị sang hướng ngoại, mở rộng giao lưu với bên ngoài, phát huy công năng phục vụ của đô thị đối với khu vực và cả nước.

Tăng trường vật chất gắn liền vói tăng trưởng giá trị

Trong sự phát triển kinh tế quốc dân nói chung và kinh tế đô thị nói riêng, tăng trưởng vật chất và tăng trưởng giá trị có quan hệ mật thiết với nhau nhưng không phải lúc nào cũng trùng hợp với nhau: có tăng trưởng vật chất làm cho giá trị tăng lên với tốc độ cao, có tăng trưởng vật chất làm cho giá trị tăng lên với tốc độ thấp, có trường hợp không tăng thậm chí giảm thiểu.

Trong nền kinh tế tự cung tự cấp, tức là nền kinh tế hiện vật, khi mà trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội còn thấp kém, vấn đề tăng trưởng vật chất có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng và được mọi người đều rất quan tâm. Chuyển sang nền kinh tế hàng hoá, người ta không chỉ quan tâm việc sản xuất đủ một khối lượng lớn hàng hoá để cung cấp cho thị trường, mà càng quan tâm hơn việc sản xuất nhứng hàng hoá có thể bán ra một cách nhanh chóng và thu được một số tiền lớn nhất. Trong nền kinh tế thị trường, mọi quan hệ kinh tế đều được biểu hiện thành tiền tệ. Vì vậy, trong phát triển kinh tế đô thị, vấn đê đặt ra là cần lựa chọn các ngành nghề sản xuất những sản phẩm có thể bán ra nhanh chóng và thu về một số tiền lớn nhất. Như vậy, để bảo đảm cho kinh tế đô thị được tăng trưởng ổn định, liên tục với tốc độ cao về mặt giá trị, mỗi đô thị đẽu cần căn cứ vào nguyên tắc lợi thế so sánh để lựa chọn cho mình một cơ cấu kinh tế phù hợp. Thí dụ các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tập trung các nguồn lực vào việc phát triển công nghiệp tinh xảo, thâm canh công nghệ và kinh tế dịch vụ; các thành phố Hạ Long, Huế, Nha Trang chú trọng phát triển du lịch và dịch vụ …