Quan điểm phát triển đô thị

Quan điểm phát triển đô thị

Căn cứ vào thực trạng hệ thống đô thị cả nước hiện tại và yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thời gian tới, mục tiêu phát triển đô thị cả nước đến năm 2020 là xây dưng tương đối hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nưđc, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, kỹ thuật hiện đại, có môi trường đô thị trong sạch, được phân bô’ và phát triển hợp lý trên địa bàn cả nưđc, bảo đảm cho mỗi đô thị được phát triển ổn định, cân bằng, bền vững và trường tồn, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu trên, cần quán triệt các quan điểm sau:

  1. Phát triển đò thị phải phù hợp với phán bố và trình độ phát triển lực lượng sản xuất. Vì vậy, xây dựng đô thị cần đi đôi vđi hình thành cơ sở kinh tế – kỹ thuật vững chắc, để mỗi đô thị trở thành “hạt nhân” hoặc “cực tăng trưởng” thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tê cả nưốc và các vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  2. Phát triển ưà phân bô hợp lý các đô thị trên địa bàn cả nước,kết hợp chặt chẽ với quá trình đô thị hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mói.
  3. Phát triển đô thị phải đi đôi với xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, trước hết là kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
  4. Sự hình thành và phát triển đô thị phải bảo đảm tính ổn định, bền vững và trường tồn,trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; hạn chê tốì đa việc sử dụng đất nông nghiệp vào việc phát triển đô thị; bảo vệ môi trường và giữ gìn sinh thái đô thị; tổ chức hợp lý và khoa học các khu chức năng chủ yếu.
  5. Kết hợp chặt chẽ quá trình cải tạo với xây dựng mới đô thị,bảo đảm kê thừa có chọn lọc các giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.
  6. Phát triển đô thị phải kết hợp với bảo đảm an ninh quốc phòng và an toàn xã hội.
  7. Nghiên cứu áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ vào việc cải tạo, xây dựng và hiện đại hóa đô thị.
  8. Nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩatrong việc phát triển nền kinh tê nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại lịch sử trong quản lý nhà đất; từng bước lập lại trật tự, kỷ cương; huy động mọi nguồn lực vào cải tạo và xây dựng đô thị.