Quản lý xây dựng nhà ở đô thị (P2)

b. Quản lý lưu thông nhà ở đô thị

Nhà ở đô thị với tính cách là sản xuất hàng hoá cần phải là hàng hoá bước vào lưu thông, thông qua trao đổi trên thị trường để thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của nó, vì cơ chế thị trường có vai trò điều tiết quan trọng đối với lưu thông hàng hoá nhà đô thị. Nhưng do tính đặc thù của loại hàng hoá đó như cô’ định tại một vị trí, thời gian sử dụng dài, lượng giá trị lớn, tình hình cung cầu thất thường, làm cho lưu thông hàng hoá nhà đô thị có nhiều trục trặc, khó khãn, vì vậy cần tăng cường sự quản lý của Nhà nước để có thể thực hiện thuận lợi việc lưu thông hàng hoá nhà đô thị. Bao gồm các mặt cơ bản là:

–   Tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với thị trường nhà đô thị. Trong đó rất quan trọng là khâu quản lý giá cả, tức căn cứ vào giá trị và quan hệ cung cầu, xác định hệ thống giá cả, thực hiện thống nhất giá cả của Nhà nước, giá cả thả nổi và giá cả thoả thuận, căn cứ vào tiêu chuẩn phòng khác nhau, số lượng và chất lượng khác nhau của nhà ở để định giá bán và giá cho thuê theo phẩm cấp nhà ở đô thị.

–   Xây dựng và kiện toàn chế độ thu thuế và lệ phí có liên quan đến lưu thông hàng hoá nhà đô thị. Đối với nước ta hiện nay, vấn đề đặt ra là cần áp dụng giải pháp có hiệu quả để chống tình trạng trốn thuế, lậu thuế, bảo đảm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

–   Tiến hành quản lý sự biến động của quan hệ sở hứu về quyền sở hứu, quyền sử dụng và quyền kinh doanh, phát sinh trong quá trình lưu thông hàng hoá nhà đô thị, tiến hành đăng ký và quản lý quyền tài sản và giấy chứng nhận quyền s hữu hoặc quyền sử dụng tài sản nhà đô thị, đồng thời cũng là công cụ để Nhà nước tiến hành kiểm soát và điều tiết lưu thông hàng hoá nhà đô thị.

c. Quản lý phân phối nhà ờ đô thị

Căn cứ vào nguyên tắc phân phối theo lao động và trao đổi ngang giá, dân cư đô thị dùng thu nhập lao động của mình để mua hoặc thuê nhà, đó là con đường cơ bổn để thực hiện phân phối nhà ở đô thị. Nhưng trong điều kiện cụ thể của nước ta, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn thấp, bản thân việc phân phối theo lao động chưa được hoàn thiện; trong cơ cấu thu nhập của những người làm công ăn lương về cơ bản không bao gồm quĩ tiêu dùng nhà ; thu nhập lao động giữa các tàng lớp dân cư còn có sự khác biệt rõ ràng. Nó quyết định trong việc phân phối nhà ở, đồng thời với phân phối nhà theo nguyên tắc kinh tế hàng hoá thông qua trao đổi trên thị trường, cần phải tiến hành phân phối nhà ở theo định mức cho một số đối tượng dân cư đô thị nhất định.

Trong điều kiện chuyển từ cơ chê’ Nhà nước bao cấp nhà cho những người làm công ăn lương sang cơ chế Nhà nước tạo điều kiện cho mọi người dân chăm lo lấy nhà của mình, Nhà nước tiến hành bù tiền nhà vào tiền lương cho cán bộ công nhân viên. Trên cơ sở đó thực hiện chính sách mọi người dân đô thị có thể dùng thu nhập lao động của mình để mua nhà, thuê nhà theo giá cả thị trường hoặc tự xây dựng lấy nhà ở theo qui hoạch phát triển nhà đô thị. Đối với bộ phận dân cư đô thị có thu nhập thấp, Nhà nước vẫn cần phải thực hiện chính sách bán nhà hoặc cho thuê nhà với giá rẻ nhằm bảo đảm cho họ có được chỗ tối thiểu cần thiết.

d. quản lý tiêu dùng nhà ở đô thị”>quản lý tiêu dùng nhà ở đô thị

Hàng hoá nhà ở đô thị được đưa vào tiêu dùng của dân cư đô thị với tính cách là loại hàng tiêu dùng cá nhân, tức là dân cư đô thị tiêu dùng hoặc sử dụng nhà ở đô thị hình như hoàn toàn là công việc cá nhân. Nhưng nó có đặc điểm là mang tính xã hội, sự tiêu dùng cá nhân của dân cư đô thị đối với nhà ở đô thị có ảnh hưởng rất lớn đối với việc phát huy hiệu quả sử dụng thực tế nhà ở đô thị, không gian đô thị và môi trường đô thị, do vậy cần tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với tiêu dùng nhà đô thị.

Nội dung chủ yếu của việc tăng cường quản lý tiêu dùng nhà ở đô thị là:

–   Nhà nước cần khống chế qui mô và tốc độ tăng quĩ tiêu dùng nhà đô thi cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đô thị.

–   Tăng cường quản lý việc cư trú, làm tốt công tác điều chỉnh và chuyển đổi nhà ở đô thị, kịp thời khắc phục hiện tượng sử dụng nhà ở đô thị không hợp lý, nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả sinh thái của nó.

Tăng cường quản lý vốn phát triển nhà ở đô thị, thực hiện định kỳ việc duy tu nhà ở đô thị nhằm .kéo dài tuổi thọ và công năng bình thường của nó, và trong điều kiện cho phép sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp.