Quản lý xây dựng nhà ở đô thị

Quản lý nhà ở đô thị

Nhà nước căn cứ vào yêu cầu của qui hoạch phát triển nhà đô thị, vận dụng các công cụ pháp luật, kinh tế và hành chính để tiến hành quản lý các hoạt động trong quá trình tái sản xuất nhà đô thị. Trong cơ chế bao cấp, quản lý nhà đô thị mang tính hành chính đơn thuần và đã gây ra nhiều vấn dề nổi cộm. Đi đôi với sự pnát triển của hàng hoá hoá nhà ở đô thị, cần phải đổi mới cơ chế quản lý theo hướng chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang kết hợp quản lý pháp luật, kinh tế và hành chính.

Nội dung của việc Nhà nước vận dụng các công cụ pháp luật, kinh tế và hành chính để tiến hành quản lý

các hoạt động kinh tế trong quá trình tái sản xuất nhà đô thị được biểu hiện các mặt sau:

a. Quản lý Xây dựng nhà ở đô thị

Nhà đô thị là một loại sản phẩm vật chất, không chỉ bản thân nó có quan hệ đến quốc kế dân sinh, mà việc xây dựng nó đòi hỏi phải đầu tư một số lượng lớn vốn và vật liệu xây dựng, cần qui hoạch, thiết kế và đầu tư một số lượng lớn sức lao động; đồng thời nó còn có quan hệ mật thiết với mỹ quan, môi trường, giao thông và kết cấu hạ tầng công cộng của đô thị. Đối với việc phát triển nhà ở và bố cục nhà ở của đô thị mới, cải tạo các khu nhà cũ, tiến hành dồng bộ các hoạt động xây dựng nhà ở đô thị, không một đơn vị hoặc một ngành nào có thể giải quyết một cách riêng rẽ, Nhà nước cần đứng ra tiến hành thống nhất quản lý theo kế hoạch việc xây dựng nhà ở đô thị.

Trong điều hành hàng hoá hoá nhà ở đô thị, sự quản lý của Nhà nước đối với xây dựng nhà ở đô thị chủ yếu la:

–    Tạo lập các nguồn vốn xây dựng hợp lý và ổn định. Một mặt Nhà nước cần bảo đảm một tỷ lệ tương đối ổn định vốn đầu tư nhà ở đô thị trong đầu tư xây dựng cơ bản đô thị. Mặt khác Nhà nước cần thực thi các biện pháp, chính sách hữu quan, trên cơ sở huy động tích cực các mặt của xã hội vào xây dựng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích các khoản vốn chuyên dùng cho xây dựng nhà ở đô thị.

–    Tăng cường quản lý tiêu chuẩn xây dựng nhà ở đô thị. Tiêu chuẩn xây dựng nhà đô thị là sự qui định thống nhất của Nhà nước đối với cằc chỉ tiêu chủ yếu của xây dựng nhà đô thị trong một thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội nhất định. Các chỉ tiêu chủ yếu có: Diện tích, giá thành xây dựng, số tầng và chiều cao của tầng, tỷ lệ về hộ ở, chỉ tiêu tổng hợp về xây dựng dân dụng. Vấn đề quan trọng là chấp hành nghiêm chỉnh nhứng qui định có liên quan, tăng cường quản lý tiêu chuẩn xây dựng nhà đô thị, giảm giá thành xây dựng nhà đô thị, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của đầu tư xây dựng nhà đô thị.

–   Tiến hành xây dựng nhà dô thị một cách thống nhất. Trong việc xây dựng nhà ở đô thị, vấn đê nổi lên trước mắt là tĩnh tự phát, lộn xộn, các đơn vị và cá nhân không nắm vững yêu cầu của việc xây dựng nhà đô thị, không có sự chuẩn bị càn thiết, nước đến chân mới nhảy, tiến hành xây dựng nhà đô thị một cách tuỳ tiện. Xây dựng phân tán nhà đô thị đã gây ra lãng phí lớn về nhân tài vật lực, làm cho xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị không đồng bộ, mật độ dân cư đô thị ngày càng cao, môi trường sinh thái của đô thị ngày càng tồi tệ, hiệu quả kinh tế – xã hội của vốn dâu tư xây dựng nhà đô thị khồng cao. Vì vậy, cần tiến hành một cuộc cách mạng về xây dựng nhà ở đô thị theo kế hoạch, qui hoạch thống nhất.