Sự cần thiết của thị trường đất đô thị

Sự cần thiết của thị trường đất đô thị

Xây dựng thị trường đất đô thị, sử dụng đầy đủ cơ chế thị trường để điều tiết đất đô thị, lại là nội dung quan trọng khác của quản lý kinh doanh đất đô thị. Đây là yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện chế độ sử dụng đất đô thị có bồi hoàn, cải thiện hơn nứa tình hình sử dụng đất đô thị ở nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế đô thị.

Thu chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn, biến đất đô thị từ không bồi hoàn thành có bồi hoàn, đích thực là một biện pháp quan trọng để cải biến tình trạng sử dụng không hợp lý đất đô thị, nhưng nó không thể thay thế thị trường đất đô thị. Bởi lẽ, xét từ góc độ vĩ mô, Nhà nước khi xác định mức chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn, không thể tách khỏi thị trường đất đô thị. Như đã biết, chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn thực chất là địa tô đô thị, mà việc xác định lượng địa tô đô thị lại có liên quan mật thiết với tình hình cung cầu đất đô thị. Không có thị trường đất đô thị, Nhà nước không thể có căn cứ để xác định mức chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn phù hợp với tình hình thực tế của đô thị. Xét từ góc độ vi mô, song song với việc không ngừng đổi mới thể chế quản lý kinh tế đô thị, doanh nghiệp với tính cách là người sử dụng đất đô thị đã trở thành thực thế’ kinh tê’ tương đối độc lập, có quyền tự chủ kinh doanh, căn cứ vào sự biến động của thị trường ở từng thời kỳ đê xác định tỷ lệ phân bố các yếu tố sản xuất của mình, bao gồm cả đất đô thị.

Như vậy, cần phát triểri một bước thị trường đất đô thị trong phạm vi kiểm soát của Nhà nước và qui hoạch sử dụng đất đô thị, làm cho quyền sử dụng đất đô thị có thể lưu thông ngang giữa những người sử dụng đất đô thị, do đó làm cho mỗi thực thể kinh tế đêu có thể căn cứ vào sự biến động của thị trường và nhu cầu của sản xuất kinh doanh để phối hợp tối ưu yếu tố tài nguyên đất vđi các yếu tố sản xuất khác, thúc đẩy mỗi thực thể kết hợp tốt hơn việc sử dụng đất với các hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế. Điều này sẽ tạo cho cơ chế điều tiết vi mô sức sống đầy đủ trong việc sử dụng hợp lý đất đô thị. Do vậy có thể thấy, việc hoàn thiện chế độ sử dụng đất đô thị có bồi hoàn, tiến tới cải thiện càn bản tình trạng sử dụng đất đô thị của nước ta, đòi hỏi phải kết hợp hứu cơ thu chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn với thị trường đất đô thị .