Sự cần thiết khách quan của thị trường vốn đô thị (P1)

Sự cần thiết khách quan của thị trường vốn đô thị

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá, chính sách tài chính quốc gia hướng vào mục tiêu tăng nhanh tiềm lực tài chính của đất nước, nhất là tiềm lực của ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng của tài chính đô thị là huy động tối đa các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, dồng thời phát triển đa dạng các loại thị trường vốn với sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn đầu tư của ngân sách nhà nước và các thành phần kinh tế. Thị trường vốn đô thị là một bộ phận cấu thành hđu cơ của hệ thống thị trường đô thị, là nơi tiếp xúc giữa người cho vay và người đi vay, là nơi trao đổi tự do các loại tiền tệ và chứng khoán, là hình thức tự do phân phối xã hội, thể hiện quan hệ kinh tế trong quá trình trao đổi vốn. Sự cần thiết khách quan của thị trường vốn đô thị được thể hiện trên các mặt sau:

a. Thị trường vốn là bảo đảm cho việc phát huy nhiều công năng của đô thị

Ngày nay xu hướng chung của sự phát triển kinh tế đô thị là các đô thị trung tâm từ công năng đơn nhất chuyển lên thành nhiều công năng, điều đó chứng tỏ, các đô thị trung tâm ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng trong kinh tế khu vực. Nói chung, đô thị trung tâm không chỉ là trung tâm công nghiệp, thương nghiệp, giao dịch quốc tế mà còn là trung tâm tài chính tiền tệ, khoa học công nghệ, văn hoá, thông tin, dịch vụ ….

Trong phạm vi khu vực đã định, kinh tế đô thị đã trở thành hệ thống to lớn và phức tạp, trong điều kiện hợp tác kinh tế – kỹ thuật trong nước không ngừng phát triển, cần tăng cường mối liên hệ và hiệp tác trong và ngoài khu vực, trong và ngoài nước, dựa trên cơ sở phát huy nhiều công năng của đô thị, trong đó có thị trường vốn. Thực tiễn trong và ngoài nước đêu chứng tỏ, cơ chế quản lý tài chính tập trung cao độ “thu đủ, chi đủ” không còn phù hợp với yêu cầu phát triển rìền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có mối liên hệ chặt chẽ giữa đô thị với khu vực ngoài đô thị, giứa trong nước với ngoài nước. Xây dựng và phát triển thị trường vốn đô thị là tạo tiền đề tài lực cho sự phát huy nhiều công năng của đô thị.

b. Thị trường vốn là nhu cầu thúc đẩy sự đổi mới cơchế quản lý tiền tệ

Vốn lưu thông có linh hoạt hay không là vấn đê hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế hiện đại. Chỉ trong tình hình vốn lưu thông linh hoạt mới có thể thực hiện được phân phối hợp lý và sử dụng có hiệu quả vô’n. Nói chung, có hai phương thức giao lưu vốn: Một là, trên thị trường vốn công khai, do sự giao dịch trực tiếp giứa người đi vay cuối cùng và người cho vay cuối cùng, gọi là phương thức giao lưu vốn trực tiếp. Hai là, người đi vay và người cho vay thông qua cơ chế tiền tệ tiến hành vay và cho vay vốn, gọi là giao lưu vốn gián tiếp.

Thị trường vốn nước ta còn kém phát triển, các hình thức tín dụng nhà nước, tín dụng thương nghiệp và tín dụng tiêu dùng đều bị hạn chế chặt chẽ, đã chia cắt một cách duy ý chí mối quan hệ trực tiếp giứa người thừa vốn và người thiếu vốn, cắt đứt lưu thông ngang của vốn, ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển và mở rộng qui mô của vốn, gây trở ngại cho sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Vì vậy đòi hỏi phải đổi mới cơ chế quản lý tiền tệ, phá bỏ phương thức điều động vốn gián tiếp đơn nhất, thực hiện kết hợp phương thức điều động vốn gián tiếp và trực tiếp. Tức một mặt thông qua ngân hàng có kế hoạch tập trung một số vốn đủ lớn, bảo đảm nhu cầu vốn cho các hạng mục xây dựng trọng điểm và các ngành trọng điểm của nhà nước; mặt khác mở rộng thị trường vốn, phát triển hoạt động đi vay và cho vay, điều tiết linh hoạt tình hình thừa vốn và thiếu vốn giứa các đơn vị. Điều này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các ngành tài chính – ngân hàng triển khai cạnh tranh lành mạnh nhằm cải tiến thái độ phục vụ, áp dụng công nghệ tiên tiến và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội 2015