Sự cần thiết khách quan của thị trường vốn đô thị (P2)

c. Thị trường vốn là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống th trường đô thị

Kinh tế đô thị nước ta vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước ngoài việc vận dụng pháp luật và kế hoạch để quản lý kinh tế, còn cần phát huy đầy đủ vai trò điều tiết của cơ chế thị trường, xảy dựng thị trường thống nhất xã hội chủ nghĩa, trong đó có thị trường vốn. Sự hình thành và phát triển của các thị trường hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, kỹ thuật công nghệ, sức lao động và bất động sản, thúc đẩy quá trình thị trường hoá việc giao lưu vốn, đòi hỏi thị trường vốn phải mở rộng đồng bộ với các thị trường khác.

Ví dụ: Tiền tệ là phương tiện của lưu thông hàng hoá, lưu thông hàng hoá phát triển tất sẽ thúc đẩy tăng nhanh lưu thông tiền tệ. Sự thay đổi hình thái của hàng hoá là sự chuyển hàng hoá từ hàng sang tiền và từ tiền sang hàng, đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa quá trình chuyên hoá giá trị hàng hoá với quá trình trao đổi giá trị sử dụng của hàng hoá. Không có quá trình thực hiện giá trị hàng hoá thì không có quá trình trao đổi giá trị trao đổi của hàng hoá. Vì vậy, lưu thông tiền tệ và lưu thông hàng hoá là hai đứa con sinh đôi: Sự vận động bình thường của tiền tệ cần phải dựa vào lưu thông hàng hoá, còn sự lưu thông hàng hoá cần phải dựa vào sự vận động bình thường của tiền tệ, chúng cấu thành nội dung cơ bản của lưu thông hàng hoá – tiền tệ và là điều kiện quan trọng để tiến hành tái sản xuất xã hội. Có thể thấy, không xây dựng và phát triển thị trường vốn, thì các loại thị trường khác cũng khó thực hiện, không thể hình thành một hệ thống thị trường đô thị hoàn chỉnh.

d. Thị trường vốn là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả sử vốn

Phát triển thị trường vốn cho phép doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Điều đó không nhứng cung cấp cho người đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn về phương hướng, phương thức và điều kiện dầu tư, mà còn cung cấp cho người đi vay nhiều cơ hội lựa chọn về nguồn, phương thức và điều kiện đi vay.

Như vậy, thị trường vốn có thể thúc đẩy. vốn trên phạm vi toàn xã hội tự do chuyển đến nhứng ngành, những vùng và nhứng doanh nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, cần cung cấp kịp thời một số lượng vốn cần thiết cho các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng tốt và năng suất lao động cao để khai thác cồng nghệ mới và sản phẩm mới. Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu là phương thức tập trung vốn xã hội, kết hợp trực tiếp lợi ích kinh tế giứa người dầu tư và người gom vốn, lợi ích cùng hưởng, nguy hiểm cùng chịu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn xã hội.

e. Thị trường vốn là công cụ quan trọng để ngân hàng trung ương điều tiết khối lượng tiền tệ trong lưu thông và kiểm soát qui mô cho vay

Ở các nước phát triển, ngân hàng trunp ương khi thưc hiện chính sách tiền tệ quốc gia, điều tiết khối lượng tiền tệ lưu thông và kiểm soát qui mô cho vay, ngoài việc vận dụng pháp luật, kế hoạch, chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiệp vụ điều tiết dự trữ, tỷ lệ chi trả tiền mặt và hoạt động thị trường mở. Trong đó hoạt động thị trường mở là một phương pháp nghiệp vụ lý tưởng nhất.

Thị trường mở là một trong những cửa ngõ để ngân hàng trung ương phát hành tiền tệ vào guồng máy kinh tế hoặc rút bớt khối lượng tiền tệ lưu thông trong đó, bằng cách mua hay bán các loại trái phiếu nhà nước thông qua các nghiệp vụ của thị trường mở. Khi ngân hàng trung ương thấy cần phải thu gom tiền tệ lại thì bán trái phiếu để giảm bớt khối lượng tiền tệ trong lưu thông và qui mô cho vay; ngược lại khi ngân hàng trung ương thấy cần phải nới lỏng khối lượng tiền tệ phát hành thì mua trái phiếu để gia tăng khối lượng tiền tệ trong lưu thông và mở rộng qui mô cho vay.

Thông qua hoạt động của thị trường mở, ngân hàng trung ương làm tăng hoặc giảm dự trữ của ngân hàng kinh doanh, tác động đến khả năng cho vay của chúng và từ đó làm tăng hoặc giảm khối lượng tiền tệ cung ứng. Bằng cách mua bán các loại chứng khoán, ngân hàng trung ương có thể thu hẹp tín dụng, giảm khối lượng tiền tệ để ngăn chặn lạm phát, ngược lại, bằng cách mua vào các loại chứng khoán, ngân hàng trung ương có thể tăng khối lượng tiền tệ, mở rộng tín dụng, đẩy mạnh đầu tư và tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm.