Sự cần thiết và nhiệm vụ của qui hoạch sử dụng đất đô thị (P1)

Sự cần thiết và nhiệm vụ của qui hoạch sử dụng đất đô thị

a. Sự cần thiết của qui hoạch sử dụng đất đô thị

Qui hoạch sử dụng đất đô thị là tổng thể các biện pháp về kinh tế, kỹ thuật, sinh thái và pháp chế để tổ chức sử dụng hợp lý đất đô thị. Nó là quá trình căn cứ vào yêu cầu đối với đất cho sự phát triển các ngành kinh tế, các doanh nghiệp, và chất lượng, tính thích nghi của bản thân đất, tiến hành phân phối đất cho các ngành, các doanh nghiệp, điều chỉnh quan hệ đất, xác định công dụng kinh tế khác nhau của các loại đất, sắp xếp hợp lý đất đô thị và sắp xếp tương ứng các tư liệu sản xuất khác và sức lao động có quan hệ với sử dụng đất.

Qui hoạch sử dụng đất đô thị do Nhà nước qui định là một trong nhứng công cụ cơ bản để tăng cường sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với việc sử dụng đất đô thị. Thông qua việc qui hoạch sử dụng đất đô thị, một mặt có thể giải quyết thoả đáng mâu thuẫn giữa các loại đất sử dụng, xác định cơ cấu hợp lý về sử dụng đất đô thị, mặt khác, có thế kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ với lợi ích tập thể, làm cho việc sử dụng đất đô thị ăn khớp với sự phát triển kinh tế – xá hội của đô thị.

Sự cần thiết của qui hoạch đất đô thị được biếu hiện chủ yếu những mặt sau:

Trước hết, sự cần thiết của hoạch sử dụng đất đô thị bắt nguồn từ đặc điểm của bản thân dất đô thị.

Một mặt, đô thị là nơi tập trung cao độ dân số, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, nghiên cứu khoa học và văn hoá, giáo dục của một quốc gia. Đất đô thị không chỉ bao gồm đất dùng cho công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và nông nghiệp ngoại thành là những ngành sản xuất, mà còn bao gôm đất dùng cho nhà ở, văn hoá giáo dục, y tế, dịch vụ, hành chính là những ngành phi sản xuất, và mối quan hệ về sử dụng đất giữa các ngành đó. Như vậy, đất đô thị là sự kết hợp qua lại về đất của tất cả các công trình kiến trúc trong phạm vi đô thị:

Sản xuất và phi sản xuất, doanh nghiệp và phi doanh nghiệp, ngành và phi ngành, cận đại và cổ đại.

Mặt khác, đất đô thị là một loại tài nguyên quý giá hữu hạn, nó có đặc điểm là tính cố định, tính không tái sinh và tính thay thế nhỏ. Điều đó đòi hỏi phải lấy hiệu quả kinh tế – sinh thái làm tiền đề tiến hành sắp xếp hợp lý quĩ đất đô thị theo kế hoạch, phù hợp với tình hình của từng nước nhằm đạt tới mục tiêu sử dụng nó một cách hợp lý, tiết kiệm. Nói cụ thể, cần lập qui hoạch sử dụng đất đô thị một cách hợp lý, điều hoà chính xác mâu thuẫn giữa các loại đất sử dụng, xác định cơ cấu hợp lý của việc sử dụng đất đô thị.

Sau nứa, sư cần thiết của qui hoạch sử dụng đất đô thị còn bắt nguồn từ mối quan hệ mật thiết giứa đất đô thị với phát triển kinh tế – xã hội đô thị.

Như trên đã nói, việc sử dụng đất đô thị hợp lý hay không trực tiếp gây ra ảnh hưởng to lớn đối vđi sự phát triển kinh tế – xã hội đô thị. Ngược lại, sự phát triển không ngừng của kinh tế – xã hội đô thị không ngừng đê ra nhứng yêu cầu mới đối với việc sử dụng đất đô thị. Điều đó đòi hỏi việc sử dụng đất đô thị không chỉ xuất phát từ lợi ích cục bộ trước mắt, mà cần có một qui hoạch dồng bộ lâu dài, làm cho việc sử dụng đất đô thị thích ứng với sự phát triển kinh tế – xã hội đô thị.

Cuối cùng, sự cần thiết của qui hoạch sử dụng đất đô thị cũng bắt nguồn từ tính chất của chế độ sở hữu đất đô thị.

ở nước ta, đất đô thị thuộc sở hứu toàn dân. Điều đó quyết định Nhà nước XHCN không chỉ với tư cách người chủ sở hứu đất đai tham gia kinh doanh đất đô thị, hơn nứa còn với tư cách người đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động tiến hành kiểm soát và điều tiết ở tầm vĩ mô đối với việc sử dụng đất đô thị, đòi hỏi Nhà nước phải tiến hành qui hoạch đối với việc sử dụng đất đô thị nhằm xác định phương hướng cơ bản cho việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm.