Sự điều tiết của thị trường đất đô thị đối với viêc sử dụng đất đô thị

Sự điều tiết của thị trường đất đô thị đối với viêc sử dụng đất đô thị

Trong thị trường đất theo nghĩa rộng, chủ thể lưu thông thực tế là quỳên sử dụng đất đô thị. Trong tình hình quyền sử dụng đất đô thị dùng hình thức đất có bồi hoàn để tiến hành lưu thông theo chiều dọc giữa Nhà nưđc vđi người sử dụng đất đô thị, đất có bồi hoàn thực tế là địa tô đô thị. Vai trò điều tiết của địa tô đô thị đối vđi việc sử dụng đất đô thị trên thị trường đất đô thị được biểu hiện chủ yếu chỗ nó là cỗ máy biểu hiện rõ ràng sự biến động của nhu cầu về đất đô thị. Việc xác định số lượng địa tô của đô thị được trực tiếp quyết định bởi tình hình cung cầu hàng hoá trên thị trường. Trong điều kiện nhất định của quan hệ cung cầu đất đô thị, nhu cầu của đất đô thị trên thị trường càng lớn thì giới hạn của số lượng địa tô đô thị càng cao, và ngược lại. Vì vậy, giới hạn cao thấp của địa tô đô thị trực tiếp phản ánh tình hình biến đổi cung cầu đất đô thị trên thị trường đất. Vai trò này của địa tô đô thị cung cấp căn cứ khách quan quan trọng để Nhà nước từng lúc nắm vững mức khan hiếm của đất đô thị, phát triển hợp lý qui mô đất đô thị; tìm hiểu khả năng gánh chịu kinh tế mà người sử dụng đất đô thị có thể chịu đựng khi nhận được quyền sử dụng đất, do đó mà xác định hợp lý mức chi phí sử dụng đất đô thị có bồi hoàn.

Trên thị trường đất đô thị, địa tô đô thị không chỉ phản ánh một cách thụ động sự biến động của nhu cầu đất đô thị, mà cũng có vai trò tích cực đối với việc khống chế nhu cầu đất đô thị, cải thiện tình hình sử dụng đất đô thị. Trong trường hợp nhu cầu đất đô thị tăng lên một cách mù quáng, vđi giới hạn số lượng của địa tô đô thị đã định, có tác dụng kiềm chế nhất định đối với việc nâng cao nhu cầu đất đô thị, do đó thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất đô thị đã có. Nhưng nếu nâng cao quá mức giới hạn số lượng của địa tô đô thị, đến chỗ vượt quá sức mua của người sử dụng đất đô thị, thì sẽ hạn chế sự phát triển của kinh tế đô thị, cũng không có lợi cho việc sử dụng đầy đủ đất đô thị hiện có. Chỉ có trong phạm vi giới hạn số lượng thích đáng của địa tô đô thị, tức cung cầu đất dô thị đạt tới trạng thái cân bằng, mới có thể nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất đô thị và bảo đảm cho sự phát triển ổn định của kinh tế đô thị

Chuyển nhượng có bồi hoàn quyền sử dụng đất đô thị giữa những người sử dụng đất đô thị, trên thực tế là coi quyền sử dụng đất đô thị như là sự chuyển nhượng một loại quyền tài sản mà hình thành giá cả quỳên sử dụng đất. Loại giá cả này khác với giá cả đất với tính cách là vốn đất hoá địa tô, cũng không trực tiếp bằng địa tô đô thị theo nghĩa chân chính, nhưng nó cũng có vai trò điều tiết tích cực đô’i với việc sử dụng đất đô thị, thúc đẩy sự lưu thông hợp lý quyền sử dụng đất dô thị giữa nhứng người sử dụng đất đô thị, do đó trở thành cơ chế điều tiết vi mô quan trọng trong việc phân bổ và sử dụng một cách kinh tế nhất tài nguyên đất đô thị.

Thị trường vốn đất khác với thị trường đất nói chung. Bởi vì trên thị trường vốn đất, chủ thề lưu thông là hàng hoá vốn đất, bản thân nó có cơ sở giá trị, do vậy trên thị trường vốn đất, qui luật giá trị có vai trò quan trọng đối với sự điều tiết việc sử dụng đất đô thị. Điều đó dược thể hiện chỗ qui luật giá trị thông qua sự biến đổi của quan hệ cung cầu và giá cả để điều tiết xu hướng đầu tư vốn đất, tức phân phối vốn đất trên các loại đất dùng cho đô thị, do vậy mà điều tiết việc sử dụng hợp lý đất đô thị.

Như đã biết, tiến hành phát triển “ba thông một bằng” đối với đất, là một tiền cfê làm cho đất thực sự trở thành đất xây dựng đô thị. Nhưng do kinh tế đô thị được cấu thành bởi các ngành kinh tế cụ thể, người sử dụng đất đô thị thuộc các ngành kinh tế khác nhau có yêu cầu khác nhau đối với các loại đất dùng cho xây dựng; hơn nữa, do tính không cân đối trong sự phát triển giữa các ngành kinh tế trong đô thị, lượng cầu về các loại đất xây dựng cụ thể của các thời kỳ cúng khác nhau, điều đó về khách quan đòi hỏi đầu tư dùng cho việc phát triển đất cần tuỳ theo lượng cầu khác nhau đối với các loại đất, dùng một tỷ lệ nhất định dầu tư cho việc phát triển các loại đất dùng cho xây dựng, do đó mà thực hiện sự cân đối giữa sản xuất và nhu cầu hàng hoá vốn đất, nâng cao tối đa hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất đô thị. Muốn vậy, một biện pháp quan trọng là căn cứ tình hình biến động của giá cả xung quanh giá trị trên thị trường vốn đất tự giác điều tiết phương hướng cụ thể của dầu’ tư đất. Khi trên thị trường một loại đất xây dựng nào đó cung không kịp cầu, giá cả nâng cao, thì dầu tư cho việc phát triển loại đất này cần được tăng lên một cách thích đáng, trái lại cũng vậy.

Như vậy, tự giác vận dụng qui luật giá trị trên thị trường hàng hoá vốn đất có tác dụng điều tiết phương hướng đầu tư phát triển đất đô thị, không chỉ cần thiết đối với việc sử dụng hợp lý đầu tư phát triển đất đô thị, nâng cao hiệu suất sử dụng đất đô thị, mà cũng là sự bảo đảm quan trọng cho sự phát triển hài hoà các ngành kinh tế của đô thị.