Thu chi của tài chính đô thị

thu chi của tài chính đô thị

b1. Các khoản thu của tài chính đô thị

Huy động các nguồn tài chính cho ngân sách đô thị là một mặt nội dung rất quan trọng của công tác tài chính đô thị. Ở nước ta hiện nay, nguồn thu của tài chính đô thị chủ yếu có các khoản sau:

–  Thu thuế của các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng. Trong các khoản thu của tài chính đô thị, thu thuế công thương là nguồn thu chủ yếu của tài chính đô thị, thường chiếm 80% tổng thu của ngân sách đô thị.

–  Thu thuế nông nghiệp của vùng nông thôn ngoại thành, ngoại thị và các huyện trực thuộc, thuế của các doanh nghiệp thị trấn, thị tứ. Trong điều kiện nước ta hiện nay, đây vẫn là một khoản thu tương đối quan trọng của ngân sách đô thị.

–   Thu từ nhà đất. Đây là một nguồn thu có vai trò rất quan trọng. Để sử dụng có hiệu quả đất, tạo ra các nguồn thu để phát triển đô thị, cần triển khai hai giai đoạn khai thác và sử dụng đất đô thị: Một là, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông lâm nghiệp sang đất đô thị … Hai là, sử dụng đất đô thị vào xây dựng các công trình nhà ở, sản xuất, kinh doanh, phục vụ công cộng. Giá đất trong giai đoạn 1 là giá đất nông lâm nghiệp, giá đất trong giai đoạn 2 là giá đất đô thị. Sự chênh lệch về giá giứa 2 giai đoạn này phản ánh hệ quả chi phí dùng vào việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất đô thị. Chính quyền đô thị có thể qua con đường phát triển nhà đất đô thị theo dự án để tăng nguồn thu cho ngân sách đô thị.

– Thu phí. Đây là nguồn thu bao gồm nhiều khoản với tính chất khác nhau: Thứ nhất, thu phí của các dịch vụ công cộng như tiền điện, nước, điện thoại… là nguồn thu tương đối lớn của tài chính đô thị. Thứ hai, thu phí qui định của cơ quan hành chính các cấp thành phố, thị xã, quận, huyện, như phí làm thủ tục và phí chước bạ mà cơ quan nhà nước thu của dân cư và tổ chức khi cung cấp một loại dịch vụ đặc biệt nào đó: cấp môn bài công thương, hộ khẩu, chứng minh thư, biển ô tô, xe máy. Thứ ba, thu về tiền phạt và tiền bán hoá giá hàng tịch thu mà các cơ quan công an, hành chính, tư pháp, thuế vụ, hải quan xử lý theo đúng qui định của pháp luật.

Ngoài ra, trong nguồn thu của tài chính đô thị còn bao gồm các khoản thu do việc kinh doanh, cho thuê và chuyển bán tài sản công cộng mang lại.

b2. Các khoản chi của tài chính đô thị

Chi tài chính đô thị là hoạt động phân phối nguồn thu nhập ngân sách của đô thị, là bảo đảm chủ yếu về vốn để tiến hành xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội đô thị. Đối với chi tài chính đô thị, đại thể có mấy cách phân chia cơ bản như sau:

• Phân chia theo tính chất kinh tế, chi tài chính đô

thị chia ra thành chi có tính sản xuất và chi không có tính sản xuất.

•        Phân theo ngành chi tài chính, chi tài chính đô thị chia ra thành chi cho công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, bưu điện, nông nghiệp, thuỷ lợi, xây dựng, văn hoá, giáo dục, thông tin, phát thanh truyền hĩnh, y tế, thể dục thể thao, quản lý hành chính.

•        Phân theo vai trò của chi tài chính trong tái sản xuất xã hội, chi tài chính đô thị chia ra thành chi có tính bồi thường, chi có tính tích luỹ và chi có tính tiêu dùng. Chi có tính bồi thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chủ yếu là vốn chi cho đổi mới, cải tạo tương đương với bộ phận vốn khấu hao tập trung của tài chính. Chi có tính tích luỹ chủ yếu là chi cho xây dựng cơ bản. Chi có tính tiêu dùng chủ yếu là chi cho sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, hành chính, trị an, cứu tế xã hội.

Phân theo công dụng cụ thể của chi tài chính, chi tài chính đô thị chia ra thành chi cho xây dựng cơ bản, khai thác tiềm năng và cải tạo doanh nghiệp, thăm dò địa chất, khoa học công nghệ, tăng vốn lưu động, quĩ lương, quĩ phúc lợi, học bổng, chi phí tu sứa, mua sắm thiết bị ….

Nhận rõ hiện trạng thu chi tài chính đô thị là một việc làm cần thiết để tìm hiểu và phân tích kết cấu thu chi tài chính đô thị, nắm vững kênh nguồn và phương hướng phân phối vốn của tài chính đô thị, khai thác các nguồn lực tài chính và sử dụng vốn tài chính đô thị được tốt hơn.

 

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội chính chủ