Ưu hoá cơ cấu các ngành kinh tế đô thị (P2)

b. Phương pháp thực hiện mi hoá cơ cấu các ngành kinh tế đô thị

Thứ nhất, cần căn cứ vào thị trường trong nước và ngoài nước để lựa chọn tốt các ngành kinh tế chủ đạo của đô thị.

Các ngành kinh tế chủ đạo của đô thị là các ngành kinh tế có vai trò quyết định đối với việc tăng trưởng kinh tế của đô thị – giá trị sản lượng của các ngành kinh tế chủ đạo chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức giá trị sản lượng quốc dân của đô thị, hơn nứa có thể lôi cuốn các ngành kinh tế hđu quan, do đó mà có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn đô thị.

Việc xác định các ngành kinh tế chủ đạo của đô thị đòi hỏi đô thị phải tiến hành nghiên cứu có khoa học sự thay đổi nhu cầu của thị trường và căn cứ vào ưu thế riêng có của mình, để lựa chọn các ngành kinh tế chủ đạo chuyên môn hoá, mang màu sắc nội địa, không trùng lắp với các ngành kinh tế chủ đạo của các đô thị khác.

Sau khi các ngành kinh tế chủ đạo đã được xác định, cần căn cứ vào nguyên tắc phân công chuyên môn hoá và nguyên tắc lợi thế so sánh để phát triển các ngành kinh tế có liên quan, xác định quan hệ tỷ lệ hợp lý giữa các ngành kinh tế chủ đạo và các ngành kinh tế có liên quan, nhằm phát triển hài hoà kinh tế đô thị với hiệu quả kinh tế-xã hội cao.

Thứ hai, cần nâng cao trình độ công nghệ, tỷ suất đổi mới công nghệ và tỷ trọng của công nghệ trong tăng trưởng kinh tế đô thị.

Đây là con đường trọng yếu để thực hiện ưu hoá cơ cấu các ngành kinh tế đô thị. Nó đòi hỏi quá trình tăng trưởng kinh tế của đô thị, được thực hiện không chỉ thông qua đầu tư thêm sức lao động và vốn, mà chủ yếu bằng cách đổi mới công nghệ. Nhờ công nghệ được đổi mđi không ngừng, cơ cấu đầu tư vốn và sức lao động sẽ thay đổi, mà sự thay đổi của sản xuất lại càng lđn, có thể sản xuất ra ngày càng nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Sự nâng cao trình độ công nghiệp còn biểu hiện sự tăng cường trang bị kỹ thuật của các ngành. Đây là cơ sở để làm cho các ngành kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế của toàn đô thị có tỷ suất chuyển dịch cao. Vì vậy, cần không ngừng điều chỉnh mối quan hệ tỷ lệ giứa ba loại hình thâm canh sức lao động, thâm canh vốn và thâm canh chất xám, theo hướng nâng cao nhanh chóng tỷ trọng của các ngành thâm canh chất xám trong toàn bộ các ngành kinh tế của đô thị.

Thứ ba, căn cứ vào đặc điểm tuần hoàn của kinh tế đô thị để điều hoà mối quan hệ giữa ba khu vực kinh tế của đô thị.

Kinh tế đô thị lấy loại hình hướng ngoại làm đặc trưng, lấy các ngành kinh tế xuất khẩu làm chủ thể. Điều này hình thành một đặc điểm của tuần hoàn kinh tế đô thị là lấy khu vực kinh tế thứ ba, đặc biệt là lấy các ngành thương nghiệp và dịch vụ dẫn dắt, để thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế đô thị. Sự dẫn dắt của khu vực kinh tế thứ ba phản ánh vai trò hướng dẫn của thị trường đối với sản xuất. Cần căn cứ vào sự biến động của nhu cầu thị trường để không ngừng điều chỉnh cơ cấu các ngành kinh tế, bảo đảm cho các yếu tố sản xuất được sử dụng một cách hợp lý, góp phần tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao.

Như vậy, sự líu hóa cơ cấu các ngành kinh tế đô thị đòi hỏi phải có quan niệm thị trường đầy đủ và ý thức cạnh tranh mạnh mẽ, bắt đầu từ việc làm sôi động lưu thông sản phẩm, khồng ngừng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và cơ cấu các ngành sản xuất hiện có. Để thực hiện điều này, phải phát triển nhanh chóng các ngành thương nghiệp, thông tin, tiền tệ, phát triển một cách nhịp nhàng ba khu vực kinh tế.

Thứ tư, cần chú trọng phát triển các ngành kết cấu hạ tầng đô thị.

Phát triển các ngành kết cấu hạ tầng đô thị là nội dung quan trọng và điều kiện vật chất của việc hợp lý hoá cơ cấu các ngành kinh tế đô thị. Bởi lẽ, sự phát triển của ba khu vực kinh tế, các ngành kinh tế xuất khẩu và các ngành kinh tế nội địa, đều không thể tách khỏi sự phát triển đi trước một bưđc của các ngành năng lượng, giao thông, bưu điện, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường….

Không có các điều kiện vận hành đó, lưu thông và tái sản xuất sản phẩm không thể thực hiện được, ưu hoá cơ cấu các ngành kinh tế sẽ trở thành lời nói suông. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, vai trò của thông tin trong phát triển kinh tế ngày càng nổi bật. Trong điều kiện phát triển nhanh chóng nền kinh tế hàng hoá, các ngành kết cấu hạ tầng đã trở thành điều kiện tiên quyết của tăng trưởng kinh tế đô thị và là nhân tố chế ước sự ưu hoá cơ cấu các ngành kinh tế đô thị, điều đó càng đòi hỏi phải thi hành biện pháp hứu hiệu để tăng thêm áàu tư cho sự phát triển các ngành kết cấu hạ tầng.